Этот сайт использует «cookies» и получает данные о вашем ip-адресе - узнать подробнее.
Если вы не согласны со сбором данных немедленно покиньте сайт.

ҮШӨӨ НЭГЭ ЖЭЛ БОЛООД, «АЛТАРГАНЫН» ТУГ АГЫН ДАЙДААР ДАЛБАХА


Энэ ушараар зарлагдаһан эмхидхэлэй хорооной үргэдхэгдэмэл зүблөөн Агын тойрогой Захиргаанда июниин 4-дэ үнгэрөө.

Энэ зүблөөндэ Үбэр Байгалай хизаарай, Эрхүү можын, Монгол, Хитад оронуудай түлөөлэгшэдтэй суг Буряад Уласай Соёлой сайд Соёлма Дагаева хабаадалсаба. Удасхоорондын хэмжээнэй бүгэдэ буряадай XIV «Алтаргана» ехэ наадан 2020 оной июлиин 16-18-най үдэрнүүдтэ Агинск, Могойто һууринуудай дэбисхэр дээрэ үнгэрхэ гэһэн шиидхэбэри абтаа. Нааданууд 24 талмай дээрэ үнгэрхэ, нааданда бууһан айлшадые 11 газараар түбхинүүлхэ юм.

Наадан 15 зохёохы, 6 тамирай мүрысөөнүүдһээ бүридэхэ, Агинск һууринда «Уласхоорондын «Алтаргана» ехэ наадан: түүхэ ба оршон үе» гэһэн сэдэбээр эрдэм-дүршэлэй бага хурал үнгэрхэ гэжэ хараалагдана. Эмхидхэлэй хорооной гэшүүдые болон айлшадые Үбэр Байгалай хизаарай толгойлогшын уялгануудые саг зуура гүйсэдхэгшэ Александр Осипов амаршалба. Тиихэдээ «Энэ наадые бидэ һайн бэлэдхэлтэй, үндэр хэмжээндэ үнгэргэхэ ёһотойбди. Нааданда оролсогшодые болон айлшадые тон зохидоор түбхинүүлхэ уялгатайбди. Тиимэ зорилготой нааданай гуримуудые зохёожо, хари гүрэнүүдээр болон Оросой Холбооной можо нютагуудаар тараажа үгөөбди» – гэжэ хэлэбэ.

Нааданай гуримуудые зүбшэн хэлсэлгэдэ Эрхүү можын Толгойлогшын орлогшо – Усть-Ордагай тойрогой Захиргаанай толгойлогшо Анатолий Прокопьев, Буряад Уласай Соёлой сайд Соёлма Дагаева, Монголой Дорнод аймагай арадай түлөөлэгшэдэй хуралай һунгамал Н. Хүрэлбаатар, Монгол ороной буряадуудай соёлой болон заншал гуримуудай жасын түрүүлэгшэ С. Билэгсайхан, Хитадай Дотор Монголой түлөөлэгшэ Дэлгэр, Монгол ороной буряадуудай түб холбооной түлөөлэгшэ Л. Оюунцэцэг гэгшэд оролсобод. Тиихэдэ эгээл түрүүшын наада 1994 ондо Дадал сомондо зохёон байгуулалсаһан Мөнхжаргал хатагтайн хабаадаһан ушар һонирхолтой байба.     

06.06.2019 Автор: Николай Шабаев оршуулба