Этот сайт использует «cookies» и получает данные о вашем ip-адресе - узнать подробнее.
Если вы не согласны со сбором данных, немедленно покиньте сайт.

“Өөртөө табиһан асуудал” гэһэн номой презентаци үнгэрбэ


Октябриин 24-дэ Буряад Республикын номой һанда Яруныын аймагай Үльдэргэ нютаг тоонтотой Цырен-Ханда Ринчиновна Дарибазаровагай “Өөртөө табиһан асуудал” гэһэн номтой танилсалга үнгэрбэ. Буряад Республикын соёлой министр Цыбиков Тимур Гомбожапович, мэдээсэлэй түбые хүтэлбэрилэгшэ, ном гаргаха ажалые хүтэлбэрилэгшэ Жанна Чимитовна Дымчикова гэгшэд тус хэмжээ ябуулга нээжэ амаршалһан байна.

“Өөртөө табиһан асуудал” гэһэн номой нэрээр адаглахада, ЦХ. Ринчиновна гүн удхайтай шүлэгэй мүрнүүдые мүндэлүүлдэг гэжэ абаһаар лэ хэлэхээр, түрэл хэлэеэ, түүхэеэ, соёлоо аргагүй һайн мэдэдэг. Тус ном аргагүй гоёоор шэмэглэгдэһэн, гадар нюурынь буряад арадаймнай удха түгэлдэр хии морин зурагтай, хуудаһануудыень иража харахада мүнөө үе сагай эрилтэнүүдээр баримталагдажа хэблэгдэнхэй гээд тэмдэглэе.

ЦХ. Ринчиновнамнай энэ номоо өөрынгөө багшада, дүтын түрэлшье болохо РСФСР-эй, Буряадай АССР-эй габьяата багша Долгорма Дондоковна Дондоковада зорюулһан байна. Һайндэрэй үдэшэ үхибүүдынь – «Үльдэргэ» СПК-гай түрүүлэгшэ Галсанов Д. Ц., Буряад Республикын арадай артист Галсанова Л. Ц. ном дээрэ хүдэлһэн зониие амаршалба, алда хадагуудаар золгобо.

Үльдэргэ нютагайнь Буряад орондоо мэдээжэ болоһон артистнууд (Бальжанов Ц. Д., Бочиктоев Д-Д. Б., Галсанова Л. Ц. г. м.), уран зохёолшо Булат Жанчипов гэгшэд мүн лэ амаршалһан байна. Ц-Х. Р. Дарибазаровагай «Өөртөө табиһан асуудал» гэһэн номойнь зохёохы шадабари тухай – хэлэ бэшэгэй эрдэмэй кандидат, БГУ-гай буряад уран зохёолой ахалагша багша Сангажапова Соелма Цыреновна хөөрэбэ.

“Үлзы һайхан Үльдэргэ нютаг тоонтотой, олон үри хүүгэдэй эхэ, зоной хэрэгтэ зулаар бадарха буряад эхэнэрэй сэдьхэлтэй Цырен-Ханда Ринчиновнагай түрүүшын номтойнь танилсахаяа, баяраарнь хубаалдахаяа ерээд байһандаа аргагүй баяртайбди. Нютаг дээрэмнай үнгэржэ байһан тоогүй олон һайндэрнүүдэй сценаринуудые, “Дангина”, “Гэсэрнүүдэй” үгэнүүдые бэшэһэн байна. Энэниинень нютагайнь зон хуу мэдэжэ байнабди. Саашадаа үшөө нэгэ бэшэ олон номудаараа бидэнээ баярлуулжа, ута наһатай, удаан жаргалтай, бурхантай буянтай ябахатнай болтогой!” – гэжэ Яруунын аймагһаа ерэһэн  ажалай ветеран Цыпилма Цыреновна хэлэбэ.

Ц-Х. Ринчиновнагай намтар тухай «Зоной хэрэгтэ зулаар бадарха сэдьхэлтэй» гэһэн видеопрезентаци хэжэ, Үльдэргын дунда һургуулиин багшанар хөөрэн үзүүлбэ. Цырен-Ханда Ринчиновная 60 наһанайнь ойн баяраарнь халуунаар амаршалад, зохёохы замдань амжалтануудые хүсэбэ, үшөө олон шэнэ гоё һайхан, гүн удхата номуудые бэшэхыень хүсэбэ.

Ц.-Х. Дарибазаровагай олон дуунууд болон шүлэгүүдыень уран гоёор дунда болон дээдэшье һургуулиинуудай оюутад, һурагшад гүйсэдхэжэ, олониие баярлуулһан байна. Мүн Ц-Х. Дарибазаровагай бэшэһэн шүлэгүүд дээрэ С. Жалцановагай, Г. Баттулгын дуунуудые Улаан-Үдэ хотын 14-дэхи гимназиин һурагша, 47-дохи, 49-дэхи һургуулинуудай, 1-дэхи лицей-интернадай һурагшад гүйсэдхэбэ. Буряадай багшанарай дээдэ һургуулида сугтаа һураһан нүхэдынь – Мангутова У. Е., Улаан-Үдэ хотын Захиргаанай гэгээрэлэй Комитедэй методист, Патаева В. Д., хэлэ бэшэгэй эрдэмэй кандидат, БГУ-гай буряад хэлэнэй кафедрын доцент гэгшэд ерэжэ амаршалба.

Үдэшын түгэсхэлдэ Цырен-Ханда Ринчиновна Дарибазарова сугларагшадта баярай үгэнүүдтэй хандаба. 

25.10.2012