Этот сайт использует «cookies» и получает данные о вашем ip-адресе - узнать подробнее.
Если вы не согласны со сбором данных, немедленно покиньте сайт.

Лхасаран Линховоиной нэрэмжэтэ ехэ нааданда алдар суута дуушад Буряад уласта суглархань


Сентябриин 15-һаа 22 болотор Улаан-Үдэдэ  Лхасаран Линховоиной нэрэмжэтэ дууриин уралигай VI ехэ наадан үнгэрхэнь. Эгээл тэрээгээр Буряадай гүрэнэй Оперо болон баледэй академическэ театрай 80-дахи ойн баярай хаһа нээгдэхэнь гээшэ.

Ехэ нааданай тобьёгто театрай шэлдэг дууриин зүжэгүүдһээ гадна, гала-тоглолто оруулагданхай. Тиигэжэ байгша оной хабар анха түрүүшынхиеэ арад зоной анхаралда дурадхагдаһан Джузеппе Вердиин «Риголетто» оперо тус арга хэмжээ нээхэ. Гадна Жорж Бизегэй «Кармен», Джузеппе Вердиин «Бал-маскарад», мүн Джакомо Пуччиниин «Тоска» харагшадай һонорто дэлгэгдэхэ. Буряадай оперо болон баледэй театрай гол дуушадай, хоорой болон оркестрэй хабаадалгатай гала-тоглолто ехэ нааданай ялас гэмэ түгэсхэл болохоор хараалагдана.

Тус арга хэмжээндэ хабаадалсаха гэжэ алдар суута дууриин дуушад Улаан-Үдэ зорижо ерэхэ. Мариинскэ театрай гол дуушан Юлия Маточкина «Кармендэ» дуулаха, энэл театрай гол дуушан, баритон Владислав Сулимский «Бал-маскарадта» Ренатогой дүрэ бэелүүлхэ. Харин «Риголеттодэ» Буряад болон Монгол Уласуудай габьяата зүжэгшэн, дуушан Ганбаатарын Ариунбаатар, Монголой Оперо болон баледэй театрай гол дуушан Бямбажвын Гомбо-Очир, мүн М.Джалилиин нэрэмжэтэ Татарай Оперо болон баледэй театрай гол дуушан Венера Протасова гэгшэд дуулажа, арад зониие баясуулха гэжэ этигэнэбди.

Д.Хворостовскиин нэрэмжэтэ Красноярскын Оперо болон баледэй театрай гол дуушан, Буряад Уласай габьяата зүжэгшэн Михаил Пирогов нютагайхидайнгаа урманда хоёр зүжэгтэ («Кармен», «Бал-маскарад») гол дүрэнүүдые гүйсэдхэхэ. Гадна Мариинскэ театрай Залуу дууриин дуушадай академиин гол дуушад Аюна Базаргуруева, Савва Хастаев гэгшэд «Тоска» оперодо дуулаха.

Ехэ нааданай үнгэрхэ үдэрнүүдтэ дирижёрой ендэр дээрэ Санкт-Петербургын Виталий Шевелев, Георгий Албегов, Сингапурай Чия Амос гэгшэд хүдэлхэ юм.

Лхасаран Линховоиной нэрэмжэтэ Дууриин уралигай ехэ наадан Буряадай гүрэнэй Оперо болон баледэй театрай тайзан дээрэ 1990 онһоо үнгэргэгдэнэ. Ород гүрэндэ Театрай жэл гэжэ соносхогдоһон 2019 ондо тус арга хэмжээн агууехэ дуушанай түрэһөөр 95 жэлэй ойдо зорюулагдана. Ехэ нааданай уран һайханай хүтэлбэрилэгшэ Ородой Холбоото Уласай арадай зүжэгшэн Дарима Линховоин. 

https://burunen.ru/site/news?id=27785
Буряадай оперо болон баледэй театрай гэрэл зураг 

23.08.2019 Автор: Даши-Доржо Болотов