Этот сайт использует «cookies» и получает данные о вашем ip-адресе - узнать подробнее.
Если вы не согласны со сбором данных, немедленно покиньте сайт.

«Байгалай» Viber хэрэглэгты


Буряад уласай  дуу хатарай «Байгал» театр хүндэтэ харагшадтаяа харилсаха шэнэ арга олоһоноо мэдүүлбэ.

Һүүлэй үедэ арад зоной аргагүй ехээр хэрэглэдэг болоод байһан viber-та Буряадаймнай суута театр өөрын чат байгуулжа, эдэ үдэрнүүдтэ хэрэглэжэ эхилбэ. Тэрэнэйнь ашаар харагшад һаядаа болохоёо байһан тоглолтонууд тухай мэдэхын хажуугаар, биледшье абаха аргатай ба ондоо мэдэнүүдтэй танилсаха аргатай байха. Гадна эгээл шухалань – үнгэрһэн тоглолтонууд тушаа һанамжаараа хубаалдаха, алибаа асуудалнуудыешье табиха арга боломжотой болобо бшуу.

- Мүнөө сагта олон зон viber-аар харилсадаг болоо, эгээл тэндэһээ һүүлэй үеын һонин мэдээнүүдыешье дуулана. Бидэ харагшадтаа дүтэ байхые оролдодог ушарһаа иимэ чат нээбэ гээшэбди. Тэрээндэ орожо, манай театрай ажал ябуулга тухай мэдэхэһээ гадна, мүрысөөнүүдтэ хабаадажа, бэлэг сэлэгтэшье хүртэхэ аргатайт, - гэжэ театрай хэблэлэй албан дуулгана.

«Байгал» театрай чадта орохо гээ һаа, https://pro.chatforma.com/page/30913 хаягаар бүридхэл гараха аргатайт.  

26.08.2019