Этот сайт использует «cookies» и получает данные о вашем ip-адресе - узнать подробнее.
Если вы не согласны со сбором данных, немедленно покиньте сайт.

Будда Башкуевай согсолһон буряад-монгол дуунуудай номтой танилсуулга Улаан-Үдэдэ үнгэрхэнь


Үнгэрэгшэ зуун жэлэй 20-ёод онуудай хуушаар, 30-аад онуудай эхеэр суглуулагдаһан дуунууд тус номдо оруулагданхай. Тэрээнтэй танилсуулга Номой дугыланай хэмжээндэ сентябриин 27-до Буряад Уласай Үндэһэнэй номой санда үнгэргэгдэхэ.

Будда Башкуевай (1906-1986) суглуулһан буряад-монгол дуунуудай согсолбори 1935 ондо Москва хотодо анхан хэблэгдэһэн байна. Тэрэнь мүнөө хоморой шухаг болоһон ушарһаань уласаймнай Арадай уран бэлигэй түб дахин хэблэжэ гаргаба бшуу.

Тэрээн доторнь Москва хотын Поленовэй нэрэмжэтэ Һайн дуратанай уран бэлигтэнэй түб байшангай мэргэжэлтэдэй Буряад-Монгол АССР-эй Хэжэнгэ, Хори, Ярууна болон бусад аймагуудаар ябажа суглуулһан дуунууд согсологдонхой.

Согсолбори дээрэ хүгжэмэй зохёолшод А.М.Дианов, Г.Г.Лобачёв, А.В.Парусинов, С.Л.Толстой, И.П.Шишов гэгшэд хүдэлжэ, буряад-монгол дуунуудай уран нугалаа хараалан, найруулгануудыень хэжэ, ното зохёоһон байна. Мүн Андрей Глоба гэгшэ үгэнүүдыень ород хэлэндэ оршуулхадаа, нэн түрүүн удхыень дамжуулха гэжэ оролдоһон байна.

Тус согсолбори мүнөө хэблэгдэхэдээ, латиницаһаа кириллицада оруулагдаа. Будда Башкуевай намтар хүбүүниинь Юрий Башкуев бэшэжэ үгэхэһөө гадна, Арадай уран бэлигэй түбтэй хамта ном хэблэхэ гаргашыень даалсаа. 


https://burunen.ru/site/news?id=28284

12.09.2019 Автор: Буряад Үнэн