Этот сайт использует «cookies» и получает данные о вашем ip-адресе - узнать подробнее.
Если вы не согласны со сбором данных, немедленно покиньте сайт.

Москвада монголнуудта зорюулагдаһан уласхоорондын хуралдаан үнгэрөө

https://montsame.mn/ru/read/200473
https://montsame.mn/ru/read/200473

Москва, Санкт-Петербургын, Улаан-Үдын, Элистагай монгол хэлын, буддын шажан шэнжэлэгшэд, үшөө Монгол оронһоо, Польшоһоо, Франциһаа, Швейцариһаа, Эстониһоо, Чехиһээ, Хитадһаа түлөөлэгшэд гурбан үдэр соо монгол ороной соёл шудлахын асуудалнуудые зүблэн хэлсэбэ.

Энэ үүсхэбэри хоёрдохи жэлээ үнгэргэдэжэ байна гэжэ МОНЦАМЭ агентство мэдээсэнэ. 9 һарын 11-һээ эхилээд, РГГУ-гэй (Ород Уласай Гуманитарна ехэ һургуулиин) гол байшан соо «Монголшууд: ёһо заншал ба мүнөөнэй байдал» гэһэн нэрэтэй хурал хурагдажа эхилээ. Нээлгэнэй ёһололдо Ород Уласдахи Монголой элшын түрүүшын секретарь Ж.Баярхууда ба олон айлшадта үгэ үгтөө.

16.09.2019