Этот сайт использует «cookies» и получает данные о вашем ip-адресе - узнать подробнее.
Если вы не согласны со сбором данных, немедленно покиньте сайт.

«А» үзэгһөө эхилдэг оньһон үгэнүүд


«А» үзэг эрдэмэй дээжэ, аяга сай эдеэнэй дээжэ…..

Айл аймаг ахада хоригдохо, агта хүлэг ургада баригдаха — Община правится старшим, конь ловится укрюком.

Ая зангай номгониинь дээрэ, адуу малай тарганиинь дээрэ — лучше, когда скотина упитанна, норовом  покладиста.
Ажаглаха азаргын бэе хээлитэй боложо харагдадаг  — У рабочей лошадки живот как у беременной.
Абын байхада хүниие тани, агтын байхада газар тани — При жизни отца людей узнавай, а имея коня, с землями знакомься.
Агта алдабал баригдаха, ама алдабал баригдахагүй — Коня упустишь-поймаешь, слово упустишь -не поймаешь.
Алтанай саанаhаа гуулин гараба — За золотом  показалась латунь.
«Амтатай» гэхэдэ, амтатай болодоггүй; «ухаантай» гэхэдэ, ухаантай болодоггүй —От слова вкусно, не становится вкуснее, от слова умный не становятся умнее.
Ажал хэжэ хүн болодог, арые дабажа хүлэг болодог — В работе человеком становятся, преодолевая расстояния, аргамаком становятся.

Амбаар ехэшье hаа дүүрэхэ, аман багашье hаа дүүрэхэгүй —Амбар, хоть большой, наполнится, рот, хоть маленький, не насытится.
Аарсанай гашууниинь hайн, архиин хатууниинь hайн — Аарсу лучше пить кислым, водку крепким.

Адаг тэнэг бэеэ магтаха — Слабый мужчина себя нахваливает.
Абари муута ноёнтой нэгэдэнхаар, ангууша нохойтой нүхэрлэhэн дээрэ — Чем дружить с плохим  начальником, лучше дружить с охотничьей собакой.
Адаг ноён албатынгаа хажууда баатар, адаг эрэ hамганайнгаа хажууда баатар — Плохой руководитель над подчинеными богатырь, плохой мужчина перед женой богатырь.
Адаг тэнэг бэеэ магтаха, дунда тэнэг эмэеэ магтаха — Последний дурак себя похвалит, средний дурак жену похвалит.
Ажалгүйгөөр алганашье барихагүйш — Без труда и окуня не поймаешь.
Ажалаар баяжадаг, архяар үгырдэг — С работой богатеют, с водкой беднеют.
Айлда ошоходоо  амар, гэртэнь ошоходо  хомор — Легко по гостям ходить, трудно домой приглашать.
Аймхай хүн hүүдэрhээ айха — Трусливый и тени забоится.
Аймхай хүн арба үхэдэг — Трусливый десять раз умирает.
Аймхай хүнэй хормой дуутай — У трусливого подол шумный.
Айhан хγнэй амин дээрэ — У труса дыхание у глотки.
Айран хүнэй алхам ойро, зайран хүнэй зам ута —У трусливого шаг короткий, у гулящего путь долгий.
Айраггүй архиншан, алшуургүй тамхиншан — Без айрака пьяница, без кисета курильщик.
Ала салдаган, ама бардам — Без штанов, а речь горделивая
Алалдабашье hаа аха дүү, барилдабашье hаа база ……………
Аали дээрэш гал табяаб, амин дээрэш хутага баряаб — на тихоне (слабом) зажгу огонь,  над душой держу нож.
Алаха үбшэн ааляар орохо— Болезнь смертельная тихо заходит.
Алишье хургаа хазахада, адли үбшэнтэй — Какой палец ни укусишь, одинаково больно.
Аман амбаар бэшэ,  суургалагдадаггүй —Рот не амбар, не затворяется.
Амандаа аа үгы, хэлэндээ хээ угы — У рта нет слова аа, у языка нет узора.
Амиды  хүн аргатай, аргалай гал согтой — Живой всегда найдет выход…
Амитан арhаараа танигдаха, аргамжа наряараа таhарха — Зверь по шкуре познается, веревка по тонкому рвется.

Ан алаагүй аад, арhыень бү хубаа — Не убивши зверя не дели шкуру.
Аргата арбан тэргэ хэбэ, хушэтэ нэгэ тэргэ хэбэ —Ловкий нагрузил десять телег, а сильный  одну.
Архи тамхин хоёр аха дуу — Спиртное и курево -родные братья.
Архи уухада аминда харша, айл хэсэхэдэ ажалда харша — Спиртное пить вредно для здоровья, по дворам гулять -для работы вредно.
Арьяатанай үhэн зөөлэн, аяг муутын үгэнь зөөлэн — У зверя мех мягок, у жестокого речь  мягка.

Агта мориной һайниие  аян замда мэдэхэ, Аха дүүгэй һайниие айл һуухадаа мэдэхэ — Хорош ли аргамак, в пути познаешь, хороша ли родня, при совместном проживании узнаешь.
Агтын яhан арада хосорно, эрын яhан эндэ тэндэ хосорно— Кости аргамака на севере пропадают, а кости мужа там-сям пропадают.
Агта хγлэг ургада баригдаха — Конь-бегунёц укрюком с петлёй ловится.
Адуугаа баhааша амгайгшаар, айлаа баһааша нэмhэгээр — Пренебрегающий своим конём, едет, не взнуздав, пренебрегающий родней, ходит в затрапезном виде
Адуунайнгаа хирээр эшхэрэ — Посвистывай по числу лошадей.
Аалихан ябажа, абгай болодог — Тихим ходом большим станешь.
Ааляар ябабал, холо хγрэхэш — Тише пойдешь — дальше уедешь.
Ажалшанай амбаар дγγрэн, hамуугай hаба хооhон — У труженика амбар полон, у лодыря посуда пуста.
Аляа хγн арбан зоболонтой, холшор хγн хорин зоболонтой — У озорного человека десять мучений, а у проказника — двадцать.
Алаг азаргын унаган ядахадаа табгай сагаан — У жеребенка от белого жеребца на худой конец ноги белые
Амиды ябаhан хγндэ арга олдохо — У живого всегда найдутся возможности
Альма жэмэс амтан дээрээ hайн, айраг тараг hонин дээрээ hайн — Хороши фрукты, пока вкусны; хороши айраки и тараг, пока свежи —
Абари hайта арба хонохо, ама муута хээрэ хонохо — Человек доброго нрава десять раз в гостях переночует, а  злоязычный  в степи переночует
Айл зоной соолго нэгэн, алаг шаазгайн уур нэгэн — У соседей прорубь  одна, а у сорок гнездо одно.

Амидын баяр — урмэ зөөхэй хоёр — Радость для живого — сливки и сметана
Айраггγй архиншан, алшуургγй тамхиншан — Пьяница без айрака, курильщик без кисета.
Адалжа байhан ада шγдхэр — Беснующаяся нечистая сила. 
Арьбалhан аминда туhатай, аршалhан бэедэ туhатай — Бережливость для жизни полезна, а бережность — для организма.

Амбаар хэдышье ехэ hаа, дγγрэдэг — Хоть велик амбар,  наполняется,
Аман хэдышье бага hаа, дγγрэдэггγй — Хоть мал рот, но не насыщается.
Ажал эрдэм хоёр, алдар соло хоёр Аха дүүтэн — Работа и ученье, слава и известность -браться.

Ажалша хүн амандаа тоһотой — работящий человек всегда сыт
Агта морин сэргэдэ, аба хүн хойморто — Рысак красен у коновязи, а отец на почетном месте.
Альма жэмэс амтан соогоо hайн, айраг тараг hонин соогоо hайн —  Яблоко вкусно, пока в соку, айрак и тарак — пока свежи.
Арбан хүрьгэнэй мууе олоогүй аад. Арай нэгэ бэриингээ мууе урид олодог — Изъяны у десятерых зятьев не ищут, а недостаток одной невестки найдут.
Архинша хүн нэгэ шэлээр ханадаггүй —Пьяница одной бутылкой не насытится.
Ангууша хүн нэгэ гүрөөһөөр ханадаггүй —Охотник одной козулей не насытится.

http://uran-media.ru/nasledie/on-on-gjen-d-a-poslovicy-i-pogovorki/


07.10.2019 Автор: Уран хүн