Этот сайт использует «cookies» и получает данные о вашем ip-адресе - узнать подробнее.
Если вы не согласны со сбором данных, немедленно покиньте сайт.

Энэдхэг ороной дангина буряадаар дуулахань


Дуу хатарай «Байгал» театрай захирал болохо Дандар Бадлуевай бэеэ дааһан тоглолто удангүй үнгэрхэнь. Октябрь һарын 14 үнгэрхэ нааданда Энэдхэг оронһоо ерэһэн айлшан хабаадалсаха.

Мумбаи хото тоонтотой Снеха Хэгд Дандар Бадлуевтай суг ба гансаараашье дуулахаар хараалагдана. Алдаршаһан энэдхэг дуунуудһаа гадна, Үндэһэтэнэй оркестртэй хамта буряад дуунуудые зэдэлүүлхэ гэжэ мэдэгдээд байна.

Энэ һарын 14-дэ Оперо болон баледэй театрай тайзан дээрэ Дандар Бадлуевай ажалай гурбан шэглэлнүүдтэй танилсаха аргатайт: хореограф, дуушан, модельер. Энэ нааданда «Байгал» театрай бүхы артистнар хабаадсаха.

Биледууд - https://ulan-ude.kassy.ru/event/2-3657/

Утаһан 21-30-22, 40-40-54


08.10.2019