Этот сайт использует «cookies» и получает данные о вашем ip-адресе - узнать подробнее.
Если вы не согласны со сбором данных, немедленно покиньте сайт.

Буддын шажан һайнаар мэдэхэ?


Үндэһэтэнэй номой санда тусхай шалгалта үнгэрөө.

Энэ хэмжээндэ 40 гаран хүн оролсожо, 30 асуудалда харюусаа. Асуудал бүхэндэ 3 харюунууд үгтэһэн байгаа. Энэ буддын гүн ухаанда зорюулагдаһан нааданда шалгарһан оролсогшод бэлэгшье абаа. Эдэ:

1 һуури - Бадмаев Булат Бадмаевич,

2 һуури - Степанова Ирина Сергеевна,

3 һуури - Балданов Шойжинима Гомбоевич,

шүүгшэд үшөө 4 хабаадагшадта шангуудые барюулха гэжэ шиидээ: Балданова Цындыма Цыдыповнада, Бичиханова Туяна Рабдановнада, Шагдаржапова Доржиханда Валерьяновнада ба Далаева Арюна Зоригтоевнада. Шан барюулга октябриин 15-да үнгэрөөд, эрхим оролсогшод Дже Цонкапын «Мурын гол тим гурбан», Нулчуй Токмед Санбо «Бодисадын гушан долоон ябадал» ба «Точки соприкосновения с Буддизмом в обыденной жизни. Союз жизни и дхармы» номуудта хүртөө.

Дэлгэрэнгы мэдээсэл эндэ

16.10.2019