Этот сайт использует «cookies» и получает данные о вашем ip-адресе - узнать подробнее.
Если вы не согласны со сбором данных, немедленно покиньте сайт.

Эльгэнэй хэшэг Эдэрмэгнай

Клипһээ скриншодууд
Клипһээ скриншодууд

Иимэ нэрэтэй дуу Хэжэнгын аймагай Эдэрмэг һайхан тоонтодоо нютагаархид зорюулаба.

Ямаршье арад түрэһэн нютагаа бүхы наһаараа сурхуууулха гэжэ оролдодог. Илангаяа буряад арад баһашье нютагаа магтаха заншалтай.

Торгон сээсэгүүдээр уряалдаг

Тоонто нангин Эдэрмэгнай

Ходол бидэнээ хүлеэдэг

Хонгор нютаг Эдэрмэгнай

Иимэ үгэнүүдээр эхилһэн дуунай клип «Үетэн» студи бүтээбэ.

Энэ дуунай үгэнэйнь автор Дулгар Доржиева, хүгжэмэйнь Баир Батодоржиев болоно. Дуушад хадаа Бимбаев Баир Цыдендамбаевич, Жамбалова Светлана Дашижаповна, Гонжапов Чингис Гутапбалович, Дугданова Сарана Доржиевна, Базаржапова Аяна Цыбановна, Базаржапов Аюр Цыбанович, Дашадылыкова Аюна Батожаргаловна, Дугарова Туяна Сергеевна, Будажапова Айлана Гэсэровна, Дашидондокова Донара Чингисовна гэгшэд үргэн талатай, гүнзэгы түүхэтэй тоонтоороо омогорхон дуулана.

18.10.2019