Этот сайт использует «cookies» и получает данные о вашем ip-адресе - узнать подробнее.
Если вы не согласны со сбором данных, немедленно покиньте сайт.

Сагаадайн Мүнхболд Улаан-Үдэдэ тоглолто харуулха


Энэ дуушанай дуулаһан «Хадын оройгоор» гэһэн буряад арадай дуун «Монгол туургатанай 100 дуун» түсэлдэ ороһон юм.

Сагаадайн Мүнхболд дуушанай нэрэ Буряад ороной ажаһуугшадай дунда мэдээжэ гэжэ гайхалгүй. Бүгэдэ буряадай «Алтаргана» гэжэ ехэ нааданай Дээдын шагналда хоёр удаа хүртэһэн Монголдо түрэһэн аад, уг гарбалаараа буряад ааб даа. Монгол, Хитад, Буряад хэлэнүүд дээрэ бэрхэ зохёолшодой, буряад, монгол арадай дуунуудые уянгата гоёор гүйсэдхэдэг гээшэ.

Сагаадайн Мүнхболд өөрөө Монгол Уласай соёлой тэргүүн ажалтан, Усть-Орда тойрогой соёлой габьяата зүжэгшэн гэһэн нэрэ зэргэнүүдтэ хүртэһэн хүн байха. 

Хадын оройгоор 

Буряад арадай дуун 

Хадын оройгоор харахадам 

Харанхы манан соо наран байна 

Хайртай гансаяа hанахадам 

Харалсахын аргагүй холо байна. 

Уулын оройгоор харахадам 

Уняартай манан соо наран байна 

Ушарhан гансаяа hанахадам 

Уулзахын аргагүй холо байна 

Шэлын оройгоор харахадам 

Сэнхирхэн манан соо наран байна 

Сэдьхэлтэй гансаяа hанахадам 

Сэнгэхын аргагүй холо байна...

«Нангин сэдьхэл» гэһэн тоглолто декабрь һарын 7-ной үдэшэ 18:00 сагта Буряад театрай танхим соо үнгэрхэ.

Асуудалнуудта харюусаха утаһан: 22-25-37; 67-69-98; 8-966-025-42-00.

30.10.2019