Этот сайт использует «cookies» и получает данные о вашем ip-адресе - узнать подробнее.
Если вы не согласны со сбором данных, немедленно покиньте сайт.

Эмхи зургаанай номой сангуудай хэмжээ ябуулалганууд

И. К. Калашниковай нэрэмжэтэ номой сангай гэрэл зурагууд
И. К. Калашниковай нэрэмжэтэ номой сангай гэрэл зурагууд

Исай Калашниковай нэрэмжэтэ номой санда болон филиалнуудта юун үнгэрнэб?

Номой санда үнгэргэгдэжэ байһан хэмжээ ябуулалганууд тухай Любовь Владимировна Гомбоева, И. К. Калашниковай нэрэмжэтэ номой сангай хизаар ороноо шэнжэлэлгын таhагые даагша хөөрэнэ:

-         12-дохи номой санда «Эрхим диктант» гэhэн урилдаан уншагшадай һонирхол татаа. Үшөө юhэдэхиеэ «Буряад Орон» гэhэн Н. Дамдиновай нэрэмжэтэ номой санда эрхим уншагшадай мүрысөөн һургуулиин hурагшадай дунда үнгэрөө гээшэ. Энэ урилдаанда 30 үхибүүд хабаадаба. Түрүүшын hуури 20-дохи hургуулиин шаби Дамшаева Бэлигма «Гансаараа уншалга» («Индивидуальное исполнение») гэhэн номинацида эзэлээ, «Бүлэгөөрөө уншалга» («Коллективное исполнение») гэhэн номинацида 49-дэхи hургуулиинхид илажа гараа.

2018 онhоо эхилжэ, манай Буряад Уласта Эсэгын үдэр октябриин 28-да тэмдэглэгдэдэг болоhон. Энэ үдэртэ дашарамдуулан, мүн тиихэдэ, Улаан-Yдэдэ соносхогдоhон Соел уралигай жэлдэ зорюулан, И. К. Калашниковай нэрэмжэтэ номой   сан «Эсэгымни нэрэ=Имя отца» гэжэ нэрлэгдэhэн мүрысөөн эмхидхэһэн байна. Энээн тухай дэлгэрэнгыгээр хөөрэе.

-  Энэ конкурсда 21 hурагшад болон 10 ехэ зон хабаадаа, - гэжэ Любовь Владимировна соносхоно. 

- Һургуулинуудай болон колледжнуудай hурагшадай дунда илагшаар Нанзатов Арсалан (Барилгын болон хотын ажахын техникумэй hурагша) элирyyлэгдээ. Хоердохи hуурида 2 хyн гараа: Бурунова Номина (Уласай hуралсалай тyбэй 7 классай шаби) Дулгар Доржиевагай «Абамни» гэжэ шүлэг ехэл эршэтэйгээр уншаа, Сандипова Сарюна (Хүүгэдэй уралигай 8-дахи hургуулиин hурагша) Цогто Номтоевой «Олоной эсэгэ» гэжэ шүлэг уншаа. 3-дахи hуури Наханцакова Адиса (20-дохи hургуули, 5 «а» классай hурагша) эзэлээ. Үшөө хадаа ород басаган Таракановская Валерия (37-дохи hургуулиин 6 классай hурагша) урмашуулгын бэлэгтэ хүртөө. Ехэ зоной дунда илагшаар Норжима Доржиевна Будаева Мэлс Самбуевай «Минии таабай» гэжэ шүлэгтэйгөөр гараа. Норжима Будаевна химиин багша байһан, мүнөө амаралтада гараашье hаа, эдэбхитэйгээр соелой хэмжээ ябуулгануудта хабаададаг, «Уряал» ансамблиин дуушан, эгээл үндэр наhатай (80 жэл) хүн гэжэ илгараа. 2-дохи hуури баhал химиин багша Дари-Дулма Доржиевна Ринчино эзэлээ. 3-дахи һуури абаһан Сэсэг Базаржаповна Садаева уран гоеор В. Чойбсоновой «Захяа» гэжэ шyлэг уншаба.

Шүүгшэдэй дунда һууһаан зон гэхэдэ: Д. Н. Сультимов, Л. А. Тимофеева, С. Ш. Гунтыпова, РЦНТ-гэй «Уряал» ансамблиин хүтэлэгшэ А. Д. Ринчинов.

 

05.11.2019