Этот сайт использует «cookies» и получает данные о вашем ip-адресе - узнать подробнее.
Если вы не согласны со сбором данных, немедленно покиньте сайт.

БуряадФМ: Раднажаб ламын ээлжээтэ номнол


Мүнөө үеын һүзэгтэн гэрһээ холо ошонгүй, бурхан багшын һургаал абаха аргатай.

«Даши Чойнхорлин» гэһэн Буддын Шажанай Ехэ Һургуулиин багша, Раднажаб Содномов габжа лама юрын зондо зохидоор юумэ ойлгуулхадаа бэрхэ гэжэ мэдээжэ. Олон жэл соо Энэдхэгтэ ехэ һургуулитай боложо, мүнөө мэдэсэеэ тараажа,  олон аргаар хэшээлнүүдые үнгэргэдэг.
Октябриин 20-һоо Раднажаб Содномов габжа лама долоо хоногой нэгэ дахин хододоо гарагай 1-дэ (воскресени) «Зандан Жуу» түбтэ (Дээдэ Онгостойн дасанай хүреэндэхи) үдэрэй 2 сагта сударнуудые тайлбарилха.
Сэдэбынь - Богдо Зонховын бэшэһэн «Ламрим» номнолой гүн удха. 
Һуралсал түлбэригүй, буряад хэлэн дээрэ тайлбарилагдаха.

07.11.2019