Этот сайт использует «cookies» и получает данные о вашем ip-адресе - узнать подробнее.
Если вы не согласны со сбором данных, немедленно покиньте сайт.

Монголой үндэһэтэнэй номой сан шэнэ байшанда орохо

CA-NEWS
CA-NEWS

CA-NEWS албанай мэдээсэһээр 11 дабхар байшан Улаанбаатарай Сүхбаатарай аймагта баригдажа байна.

Шэнэ номой сан 2020 оной июль һарада уншагшадаа хүлеэн абахаар хүлеэгдэнэ. Түрүүшээр барилгаяа 2016 ондо дүүргэхэеэ түсэблэһэн Монголой засаг газар 12 сая түгрэг ($4,4 сая) гаргаһан байна.


Мүнөөнэй Номын Сангай байшан шэнжэлгын түб болоод хэрэглэгдэхэ.

21.11.2019