Этот сайт использует «cookies» и получает данные о вашем ip-адресе - узнать подробнее.
Если вы не согласны со сбором данных, немедленно покиньте сайт.

«Номгон Булад»


Энэ hарын 21-hээ 25 болотор Хоца Намсараевай нэрэмжэтэ театр шэнэ зүжэгөө харагшадтаа дурадхана.

Залуу драматург, Санкт-Петербургын театрай ехэ hургуули дүүргэжэ ерэhээр театрай уран зохёолой таhагые даагша боложо томилогдоhон Галсан Нанзатов Анатолий Политовай hүүлээр тусхай hургуулитай түрүүшын мэргэжэлтэ болоно. Һүбэлгэн ухаатай Галсан залуушье hаа гуурhатай дүтэ ханилhан үшөө нэгэ шадабаритай байhанаа театртаа ажалтай болоhонhоо хойшо гэршэлжэ байна. Тэрэнэй бэшэhэн «Тарган Замай болон Мангадхай» гэhэн онтохониинь театрай тайзан дээрэhээ буунагүй гэхэдэ алдуугүй. Мүнөө залуу драматургын «Номгон Булад» хэдыхэн хоногhоо хүшэгэеэ нээхэ гэжэ, бэлэдхэлэй хүдэлмэринүүд ябажа байна. Энэ зүжэг Россиин хэмжээнэй залуу драматургнуудай конкурсда хоёрдохи hуури эзэлжэ, Галсан Нанзатов лауреадай нэрэ зэргэдэ хүртэhэн байха юм гэжэ тэмдэглэхэ шухала.

Зүжэгые Санкт-Петербург хотоhоо уряалаар ерэhэн мэдээжэ найруулагша Эскандэр Сакаев табижа байна. Энэ зүжэг гол түлэб залуушуулда зорюулагдаhан, харагшадаймнай энэ хубида зорюулагдаhан тусагаар зүжэгүүд hүүлэй үедэ театрта үгы байгаа.

Хүүхэлдэйн «Үльгэр» театрай залуу уран зурааша Сэсэг Дамбаева тус зүжэгые тайзанай болон хубсаhанай талаар шэмэглээ. Сэсэг мүн лэ Ленинград хотын театрай ехэ hургуули дүүргэжэ ерэhэн мэргэжэлтэн гэжэ харагшын анхаралда дуулгая. Тиигээд байхадаа энэ зүжэгые авторhаа эхилээд артистнар хүрэтэрөө Санкт-Петербургын hургуули гэжэ харахамнай гээбы даа.  

          Буряадай габьяата артистнар Солбон Субботин, Бэликтэ Дамбаев, залу артистнар Ольга Ранжилова, Людмила Тугутова, Баяр Протасов гэгшэд гол рольнуудта, тиихэдэ бусад рольнуудта Буряадай арадай артист Зоригто Ринчинов, артистнар Лосолма Протасова, Ада Ошорова, Гульнара Будаева, Оюна Тудупова, Булад Самбилов, Дашинима Доржиев, Чимит Дондоков гэгшэд харагшадаа «Номгон Буладтаа» уринад.   

15.11.2012