Этот сайт использует «cookies» и получает данные о вашем ip-адресе - узнать подробнее.
Если вы не согласны со сбором данных, немедленно покиньте сайт.

​Баясхалановай галерей

Facebook.com/ Игорь Шутенков
Facebook.com/ Игорь Шутенков

Мэдээжэ дархан Жигжит Баясхаланов Санкт-Петербург хотодо галерей нээбэ. Ноябриин 13-һаа 16 болотор үнгэрһэн Санкт-Петербургын Соёлой уласхоорондын хуралдаанда дашарамдуулан үүдэеэ сэлиһэн галерейнь Пестелиин гудамжа, 17/25 гэһэн хаягаар оршоно.

- Хари гүрэнһөө, ондоо можо нютагуудһаа холые холо гэнгүй, зорижо бууһан айлшадта, нүхэдтөө баяр хүргэнэб. Хэжэ байһан ажалыемнай сэгнэжэ, дэмжэлгэ үзүүлһэнтнай манда ехэ удха шанартай. Уран дарханай үйлэдбэри эрхилжэ байһан бидэндэ галерей нээхэ гээшэ тон шухала туйлалта болоно, - гэжэ Жигжит Баясхаланов тэмдэглэнэ.

Баясхалановай галерей нээлгын баяр ёһололдо хаа- хаанаһаа олон мэдээжэ хүнүүд суглараа. Тэдэнэй тоодо Буряад Уласай соёлой сайд Соёлма Дагаева байлсажа, мэдээжэ дарханиие амаршалһан байна. Энээн тухайгаа Фейсбук-хуудаһандаа мэдээсэбэ:

- Гүрэнэймнай соёлой ниислэлэй түб гудамжануудай нэгэндэ дэлхэйн мэдээжэ бренднүүдтэй нэгэ зэргэдэ манай нютагай хүбүүнэй тэмдэг тодхогдобо. Энэ хадаа Баясхалановай хоёрдохи галерей болобо, нэгэниинь Улаан-Үдэдэ бии ха юм. Хэдэн жэл болоод, Жигжит Европодо мэдээжэ болохо – этигэнэб. Юуб гэхэдэ, Италиин суута изящна уралигай академи һурахаяа ошохонь.

22.11.2019 Автор: Цырен НАЙМАНОВ