Этот сайт использует «cookies» и получает данные о вашем ip-адресе - узнать подробнее.
Если вы не согласны со сбором данных, немедленно покиньте сайт.

Монголой телевиденитэй болохые уряалнаб


Манайхин гэртээ Монголой телевидениин бүхы каналнуудые хаража байнабди. Январиин 20-һоо минии дуратай сумо барилдаа Японһоо сэхэ харуулжа эхилбэ. Монголой бүхэ барилдаа, мори урилдаа, арадай дуунуудые дуулахыень, мүнөө үеын эстрадна дуунуудые бултыень хаража, тон ехэ баяртайнууд, үбгэжөөл бидэ хоёр байнабди. Мэдэхэгүй хүнүүд мэдэхэ болоод табюулыт, юрэдөө, мүнгөө бү харамнагты.

Ази түбиин нюур шарайтай хүнүүдые хаража, сэдьхэл тэниглэн, монгол буряад хэлээ һайн мэдэхэ боложо һуухалта. Ямар гоё, сэбэрхэн, соёл хүгжэлтэтэй басагад, хүбүүд нэбтэрүүлгэ-дамжуулга хүтэлдэг гээшэб. Ноёд, һайд, депутатадуудые харуулдаг, лама санаартан маани уншадаг, түрэл арад зондоо һургаалай һайхан үгэнүүдые хэлэжэ байдаг, хүдөөгэй малшадай ажабайдал харуулдаг, буряадшье хүндэ тон хэрэгтэй асуудалнуудта харюу дуулахат. Монголой телевиденитэй бологты, халаглахагүйт даа. Дүтэлжэ байһан Сагаалган тухай һонирхолтой дамжуулгануудые таһалгаряагүй харуулжа эхилбэ.

Телевиденитэй хамта Монголой үндэсний, Шэнэ Монгол, Жэнхэни Монгол, Лавайн эгшиг гэһэн монголой радионуудые мүн лэ шагнажа байха аргатай болохот. Лавайн эгшиг гэжэ радио Гандан дасанай мэдэлэй юм. Бурхан шажанай тобшо тайлбаринуудые, Далай ламын һургаал заабаринуудые дуулахат, монгол хэлэн дээрэ үглөөнэй хурал тайлбаритайгаар хурагдажа байдаг юм.

 

Намжилма Бальжинимаевагай блогһоо энэ мэдээ абтаба.

Намжилма Нанзатовнагай блог иимэ хаягаар байдаг. һttp://www.facebook.com/groups/mungentobsһo/

29.01.2013