Этот сайт использует «cookies» и получает данные о вашем ip-адресе - узнать подробнее.
Если вы не согласны со сбором данных, немедленно покиньте сайт.

Сагаан үбгэн айлшадые угтан абана


Байгал шадарай арад угсаатанай музейдэ «Юрта» гэһэн үзэсхэлэнэй заал соо Сагаан үбгэнэй ордон үүдээ сэлибэ.

Сагаан һарын баярые Ородой болон гадаадын орон нютагуудай үбэлэй үльгэр домогой баатар дангинарай хабаадалгатайгаар тэмдэглэхэ һайхан заншалтай болонхой. Зургаан жэл соо Ородой Үбэл үбгэн, яхадай Чысхаан үбгэн, ямаалай Үбэл үбгэн, костромагай Саһан дангина, олоной Паккайне үбгэн, японой Яматата хотын Санта Клаус – Ямотото, Тыва уласай Соок Ирей үбгэн  манай республикэдэ айлшалһан юм.

Энэ жэл Белоруссиин Үбэл үбгэн, Саһан дангина ба Ородой Үбэл үбгэн  республикын хүн зониие амаршалхаа ерэбэ. Сагаан үбгэн хүндэтэй айлшадые ѳѳрын шэнэ ордондо угтан абаба.  Үльгэр домогой геройнуудай «Россиин үльгэр домогой карта» проектын хэмжээн соо үльгэр домогой баатар дангинарай байдаг газарнууд хүртэр зүг ба орон зай зааһан тэмдэг болохо сибирьтэ анха түрүүшын «Үльгэр домогой верста» бодхобо. Россиин газарай зураг дээр жэл бүри үльгэр домогой эди шэдитэнэй амидардаг газарнуудые үхибүүд ѳѳһэдтѳѳ нээжэ байдаг болонхой.    

14.02.2013