Этот сайт использует «cookies» и получает данные о вашем ip-адресе - узнать подробнее.
Если вы не согласны со сбором данных, немедленно покиньте сайт.

СОДНОМ ХАЖИТОВ НАҺАНҺАА НҮГШЭБЭ


Буряадай Гүрэнэй Ажалай Улаан тугай орденто Хоца Намсараевай нэрэмжэтэ академическэ драмын театрай артист, Буряадай габьяата, арадай артист, Россиин Федерациин габьяата артист Содном Дареевич Хажитов байгша оной гурбадугаар hарын 10-да наhанhаа нүгшэбэ. Мартын 14-дэ, 9 сагhаа 10 саг болотор Буряад театрай ордон соо Содном Дареевичтай хахасалгын ёhолол болохо.

Буряад театрай зохёохы болон зүжэг хангадаг ажалтанай, театрта дуратайшуулай, театр харагшадай сэдьхэлдэ хэтэ мүнхэдөө домог болон үлэбэл даа… Содном Дареевич 1975 ондо Алас-Дурнын театрай урлалай дээдэ hургуули дүүргэжэ ерэhээр мүнөө хүрэтэр шэлэhэн мэргэжэлээрээ Буряад театртаа амжалта түгэс ажаллажа ябаа. Үнэхөөрөөшье домог болоhон, бэлигэйнгээ, арга шадабариингаа үндэр хэмжээндэ гараhан үндэр нэрэтэй артист ябаа…

Дээдэ hургуули дүүргэхэдэ дипломно зүжэгүүд табигдадаг, тэрэ жэлдэ Мольерэй «Проделки Скапена» гэhэн зүжэгтэ Октавай, Сильвестрэй рольнуудые, тиихэдэ М. Светловай «Хорин жэл үнгэрhэн хойно» гэhэн зүжэгтэ Константинай роль бэрхээр наадажа, залуу мэргэжэлтэн суг hураhан бусад нүхэдтэеэ түрэл театртаа ерээ бэлэй. Тиигээд лэ театрайнгаа үдэр бүриин заб сүлөөгүй ажалда хамсыгаа шамажа ороhон юм. Найруулагшадай анхарал эзэлhэн залуу артист театрай томо томо зүжэгүүдтэ түрүүшын үдэрhөө оруулагдажа, тэдээндээ бэрхэ артист боложо тодорхо гэhэн найдал түрүүлээ, этигэл найдабарииень гүйсэд дүүрэн харюулаа.

Тиигэжэ театрай тэрэ үеын репертуарта ябажа байhан зүжэгүүдтэ оруулагдажа наадажа захалаа гэбэл: Л. Леоновай «Лёнушкада» Туркинай, А. Салынскийн «Барабанщицада» Микиин, Х. Намсараевай «Тайшаагай ташуурта» тайшаа Дымбыловэй, Г. Дашабыловай «Тэрэ хабарай ургынуудта» зоотехник Доржын, Д. Дылыровэй «Түрын болзорто» Шагдарай, А. Ангархаевай «Арбан табанай hарада» Туруевай, Д. Батожабайн «Катастрофада» Хао Лигай, монгол зохёолшо Намдагай «Ээдрээдэ» Оюун Шагдарай, А. Вампиловай «Ууган хүбүүндэ» Бусыгинай болон бусад зүжэгүүдтэ.

1991 онhоо 1995 он болотор Содном Дареевич Республикын хүүхэлдэйн «Үльгэр» театрай ахамад найруулагшаар томилогдожо, театрай саашанхи хүгжэлтэдэ горитой хубитаяа оруулhан байха юм. Тэрэл үедэ хүүхэлдэйн театрнуудай Киев хотодо үнгэрhэн Уласхоорондын фестивальда М. Батоина «Ногоодой сэсэн хатан» гэhэн зүжэгөөрөө хабаадажа, дипломант боложо тодороо бэлэй.

1996 ондо ГИТИС-эй найруулагшанарай hургуули дүүргэжэ түрэл театртаа бусажа, дүршэлтэй артист найруулагша болоод, хэдэ хэдэн зүжэгүүдые табиhан юм. Тэрэ тоодо Ч. Айтматовай «Плаха», Б-М. Пурбуевай «Толдойн хүбүүн Болдой», «Тохёолгон», М. Батоинай «Үнгэтэ юртэмсэ», Г. Башкуев Г. Чимитов хоёрой «Гашуун шаанги» болон бусад зүжэгүүдынь харагшадаймнай сэдьхэлдэ үшөө байнал байха.

Содном Хажитовай байгуулhан онсо тодо hанагдаха ехэ хүдэлмэринүүдэй тоодо Б. Гавриловай «Чингисхаан» гэhэн зүжэг байгаа. Энэ зүжэгтэ бөө Тэб Тэнгэриин, Чингисхаанай рольнууд. Тэрэнэй байгуулhан эдэ рольнууд тухай Москвагай шүүмжэлэгшэд Н. Карпова Е. Файдыш хоёр артистые магтажа, үргэжэ бэшэhэн байдаг. Монгол туургата арадуудай Улаан-Баатар хотодо үнгэрhэн Уласхоорондын III фестивальда «Чингисхаан» амжалтатай хабаадажа, артист Содном Хажитов Монголой дээдын шагналнуудай нэгэн болохо Чингисхаанай орденоор шагнагдаа бэлэй. Тус зүжэг Буряадай гүрэнэй шагналда хүртэhэн юм.

Содном Хажитов Захааминай аймагай Борто тосхондо 1953 оной апрелиин 19-дэ хүдөөгэй малша бүлэдэ түрэhэн байгаа. Бага наhанhаа hургуулиингаа уранhайханай хүдэлөөнүүдтэ хабаадалсажа ябаhан, Владивосток хотодо урлалай дээдэ hургуулида шэлэн абалгын болоходо, hанал бодолоо хубааржа байнгүй сэхэ ерээд лэ, оюутан боложо абтаhан байгаа. Энэл даа Содномой наhанай намтар. Артист хүнэй зохёhон, байгуулhан арадайнгаал сэдьхэлдэ сүм шэнгэдэг, тиимэhээ дэлгэр сэдьхэлтэй, hайхан hанаатай Содном Хажитовай гэрэлтэ дурасхаал суг ажаллажа ябаhан нүхэдэйнгөө, буряад арадайнгаа сэдьхэлдэ хэтэ мүнхэдөө үлэхэнь лабтай.

 

Мартын 14-дэ, 9 сагhаа 10 саг болотор Буряад театрай ордон соо Содном Дареевичтай хахасалгын ёhолол болохо.

 

 

Буряад театрай зохёохы болон

зүжэг хангадаг ажалтад

12.03.2013