Этот сайт использует «cookies» и получает данные о вашем ip-адресе - узнать подробнее.
Если вы не согласны со сбором данных, немедленно покиньте сайт.

КОЛЛЕГИИН ҮРГЭДХЭМЭЛ ЗҮБЛӨӨН


Һаяхан соёлой ажалшадай бүхэроссиин үдэрэй урдахана Yндэhэн номой сангай шэнэ конференц-зал соо республикын Соёлой министерствын Коллегиин үргэдхэмэл зүблөөн үнгэргэгдэжэ, 2012 ондо хэгдэhэн ажалай үрэ дүнгүүдээр, 2013 оной зорилгонуудаар асуудалнууд зүбшэн хэлсэгдэбэ.

Буряад Республикын Правительствын Түрүүлэгшын со­циальна хүгжэлтын талаар орлогшо В. Э. Матханов амаршалгын үгэ хэлэхэдээ, соёлшодой ажалда үндэр сэгнэлтэ үгөө, Буряад Республикын Толгойлогшо, Буряад Республикын Правительствын Түрүүлэгшэ В. В. Наговицынай халуун амаршалга дамжуулаа. «Буряад Республикын Соёлой яаманай 2012 оной ажалай дүнгүүд, 2013 оной хараа түсэбүүд» гэhэн элидхэл республикын соёлой сайд Т. Г. Цыбиков хэхэдээ иигэжэ хэлэбэ: «Салин дээшэлүүлхэ хэрэгтэ 216 миллион түхэриг hомологдоо, тэдэнэй 142 миллиониинь субсиди болгогдон, муниципальна  районуудай бюджедтэ дамжуулагдаа. 2012 оной декабриин 1-hээ Хүүгэдэй искусствын hургуулинуудай багшанарай салин 22 255 түхэригтэ хүрэбэ. Бусад соёлшодто жэлhээ урид салингыень дээшэлүүлээ гэжэ соёлой министр тэмдэглэбэ.

2013 оной январиин 1-эй дүнгөөр 893 соёлой эмхиин 731-ниинь hэльбэгдэн шэнэлэгдэбэ, тэдэнэр шэнэ шэглэлээр ажаллана. Театрнууд, концерт харуулдаг эмхинүүд шэнэ программануудые, зүжэгүүдые бэлдээ, библиотекэнүүдэй системэнүүд, музейнүүд шэнэ шэглэлээр ажаллажа байна. Зүгөөр олон аймагууд соёл хүгжөөлгэдэ үгтэhэн мүнгэеэ ашаглажа шадаагүй, оперно, ород драматическа театрнуудай байшангуудай барилга эсэслэн дүүрээдүй, hэльбэн шэнэлэлгэнь хэгдээгүй байhаар. Уран hайханай хүтэлбэрилэгшэдэй тушаал хүсэд ойлгогдоногүй. Соёлой 8 эмхидэ капиталь­на заhабарилга хараалагдаа. Буряад хэлэ хүгжөөлгөөр аудиодискнүүд, номууд гараа, тусхай сайт хүдэлжэ эхилээ. Соёлой министерствын ажал яhала hайн сэгнэлтэдэ хүртөө. Гол шухала асуудалнуудаар Зэдын соёлой таhагые даагша А. Н. Гомбоева, Түнхэнэй аймагай захиргаанай толгойлогшын ор­логшо В. С. Морхоева, Хүүгэдэй уран зурагай hургуулиин дирек­тор Л. Т-Б. Нанзатова болон бусад үгэ хэлэбэд. Алдартай, суутай хүнүүдэй нэрэнүүд Хүндэлэлэй ном соо бэшэгдэбэ, бэлигтэй зониие мүнгэ зөөреэр дэмжэхэ, урмашуулгын шангууд тухай зүбшэн хэлсэгдээ. Бэлигтэй соёлшод, журналистнар тус министер­ствын зүгhөө шагнагдаба.

 

01.04.2013 Автор: Бэлигма Орбодоева, "Буряад үнэн"