Этот сайт использует «cookies» и получает данные о вашем ip-адресе - узнать подробнее.
Если вы не согласны со сбором данных, немедленно покиньте сайт.

Соёлой министртай үдын сай бариха үедөө хэһэн хөөрэлдөөн Тимур Цыбиков: «Буряад хэлэ хаанашье, хэзээшье хэрэглэхэ ха юм»


Журналистнуудтай заншалта болоһон үдын сай барилганай үедэ соёлой министр республика дотор үнгэргэгдэхэ соёлой хэмжээ ябуулганууд тухай мэдээсээ.
Апрель һарын соёлой гол һонинууд гэбэл, Оперо болон баледэй театрта табигдаһан «Летучий голландец» тухай ганса эндэхи бэшэ, мүн түбэй мэдээсэлдэ бэшэгдэнэ.

— Апрель һара соо театрнуудта харагшад үсөөрдэг. Тиимэһээ театр һонирхолтой найруулгануудые табихаяа оролдодог. Һонин проектнүүд, зүжэгүүд табигдаха. Ханс-Йоахим Фрай гэһэн мэдээжэ режиссёр, хоёр солистнар Германиһаа ерэхэ. Новосибирск хотодо саг үргэлжэ ехэ олон виолончелистнүүд ерэдэг ха юм, – гэжэ Тимур Цыбиков мэдээсэбэ.

Хари гүрэнэй ажаябуулагшадые урихада манай эндэхи аяншалгын хүгжөөлгэдэ туһатай.

— Англи болон Германиин аяншалагшадые бүхыдэлхэйн оперо болон баледэй театрнуудаар ябуулха ажал хэдэг зон бии бшуу. Тэдэнэр манай найруулгануудые хараха аргатай. Эндэ ерээд, театрнуудые хараад, иимэ ажал ябуулжа шадаха зон эндэ ажаһуудаг ха юм, гэжэ ойлгохо. Бидэндэшье онсо юртэмсэ нээгдэхэ, гэжэ Тимур Гомбожапович тайлбарилба.

Буряадай филармониин ажаябуулгын шэнэ хубилалтанууд тухай тэрэ баһал мэдээсэбэ.

— Бидэ мүнөө республикын ажаһуугшадые элдэб янзын жанрнуудтай, бэлигтэй артистнарнуудтай танилсуулхые оролдожо, гастрольнуудые үргэдхэхэ зорилго урдаа табинхайбди. Энээндэ камерна хүгжэмэй “PIZZICATO” гэһэн фестиваль болон Фабьен Конрад гэһэн дуушанай концерт гэршэлнэ, — гэжэ министр мэдээсэбэ.

Мүн Тимур Цыбиков номой сангуудай ажаябуулгын һонинуудтай хубаалдаба. Мүнөө номой сан хадаа хүн бүхэнэй досоохи харилсаанай талмай боложо үгэхэ, хүнэй гүн ухаанай ажаябадалтай холбоотой байха зэргэтэй. Тэрэниие эмхидхэхэ бүхы арга боломжо олгогдонхой.

Буряад Республикын соёлой министерствын олгуулдаг грант тухай, тэрэнэй һайн нүлөө тухай хэлсэгдээ. “Үльгэр” гэһэн хүүхэлдэйн театр Сербидэ эмхидхэгдэһэн «Субботица» гэһэн фестивальда хабадааха аргатай болонхой. Мүн грантнуудые Буряад драмын театр, оперо болон баледэй ба “Байгал” театрнууд хүртэһэн байна.

Соёлой министр үнэ сэнгэй политика тухай, соёлой эмхинүүдтэ мүнгэ алтанай дуталдаһан ушарһаа, хэмжээ ябуулгануудай сэн бодхоогдоо, гэжэ мэдээсээ. Гадна энэ үнгэргэгдэжэ байһан театральна хаһада оперо болон баледэй театрта шэнэ һэргээлгэ, шэнэ хүсэл оролго тухай тэмдэглээ.

“Библио-ночь” гэһэн хэмжээ ябуулгануудые театрта эмхидхэхэ болон джазова фестиваль үнгэргэхэ тухай проектнүүдые манай эндэ бэелүүлхэ аргатай байһые мэдүүлбэ.

Заншалта болоһон театрнуудай мэргэжэлтэ һайндэр ондоогоор эмхидхэхэ тухай һанамжаа министр мэдүүлбэ.

— Хотын гудамжаар дэлгэгдэдэг мэдээжэ артистнарай дүрсэтэй баннернуудые үлгэхэ бэшэ, харин улаан хибэс харгыгаар ута плати үмдэһэн артистын гэшхэлжэ, ёһотойл габъята шагнал абаһанаа мэдэрхын түлөө. Гэбэшье үлгөөтэй баннернууд арад зондоо артистнарые мэдээжэ болгодог ха юм, – гэжэ тэрэ хэлэбэ.

Мүн соёлой министр журналистнарай элдэб асуудалнуудта харюусаа. Мүнөө үедэ ехэ орёо болоһон буряад хэлэнэй асуудалаар, Тимур Цыбиков иигэжэ хэлэбэ:

Минии һанахада, буряад хэлэ англи хэлэтэй адли зэргэлэн үзэгдэхэ ёһотой. Үхибүүд англи хэлэ 4-дэхи классһаа үзэжэ эхилнэ ха юм. Харин тэрэ хэлэеэ ажабайдалдаа хэрэглэхэ арга боломжо үсөөхэн лэ зондо тудадаг. Бэшүүрэй аймагай үхибүүд англи хэлэ хэр хэрэглэхэ хаб? Харин буряад хэлэн хаанашье, хэзээдэшье хэрэглэхэ аргатай ха юм. Хэрбэеэ, буряад хэлэ хүн бүхэн халташье мэдэдэг һаа, жэшээнь: “Бэшүүрэй үхибүүд англи хэлэ мэдэдэгтэл адли болобол” буряад хэлэнэй байдал һайжарха һэн, – гэжэ Тимур Цыбиков тоолоно.

11.04.2013 Автор: Цырегма Сампилова