Этот сайт использует «cookies» и получает данные о вашем ip-адресе - узнать подробнее.
Если вы не согласны со сбором данных, немедленно покиньте сайт.

Дуушан Бэлигма Ринчинова зохёохы үдэшэдөө бэлдэжэ байна


Гомбо Цыдынжаповай нэрэмжэтэ Буряадай гүрэнэй оперо болон баледэй театрай дуушан, Буряад Республикын арадай зүжэгшэн Бэлигма Ринчинова майн 18 үдэшэ үнгэрхэ түрүүшынгээ диск гаргаһанай баярта бэлдэжэ байна.

«Мүнөө шэнэ дискынгээ ажал дүүргээд, театрайнгаа дуушадтай хамта «Байкал-Опера» гэһэн проектдэ хабаадажа, апрелиин 21-дэ Сибириин хотонуудаар тоглохоёо ошохо гэжэ бэлдэжэ байнаб.  Новосибирск,  Томск, Якутск, Красноярск, Абакан, Кызыл хотонуудай харагшад буряад дуушадай концерт хараха аргатай байха. Түрүүшынгээ диск соо оперно ааринуудай хажууда олохон буряад дуунуудые оруулаад байнаб, шэнэшье дуунууд байха» – гээд дуушан тобшохоноор хөөрэжэ үгэбэ.     

 

Байгаалиһаа үгтэһэн хонгёо һайхан хоолойгоо саг үргэлжэ мүлижэ, сагаахан шарайтай, нариихан бэетэй, тайзан дээрэ нюдэндэ илдамханаар харагдадаг Бэлигма басаган энэ наһандаа һайн багшанартай ушаржа, дуушанай намтарай эхи табиха азатай байгаа. П. Чайковскийн нэрэмжэтэ Улаан-Үдын хүгжэмэй училищидэ Россиин Федерациин арадай артист, суута багша Надежда Казаковна Петровада һуража гараһан. 1996 ондо оперо болон баледэй театрта ороһоор, тэндээ хүдэлхэ зуураа дэлхэйн, Россиин композиторнуудай оперонуудта 32 парти дуулажа гараһан, тэрэ тоодо Джузеппе Вердиин «Травиатада» Виолетын, «Риголлетодо» Джильдын, Жорж Бизегэй «Кармендэ» Микаэлын, Джоаккино Россинин «Севильский цирюльник» оперодо Розинын гэхэ мэтэ олон партинуудые дуушан шадамар бэрхээр дуулажа, оперын искусствада дуратайшуулые баярлуулһан байха юм.

 

Зүүн-Сибириин соёл болон искусствын академидэ Бэлигма Ринчинова Россиин габьяата артист Татьяна Шойдагбаевагай класста һуража гараһан юм. 2006 ондо энэ дуушан Москва хотодо СССР-эй арадай артист Галина Вишневскаяагай оперно дуушадые бэлдэдэг түбтэ амжалтатайгаар мэргэжэлээ дээшэлүүлhэн намтартай. Зохёохы жэлнүүдэйнгээ хугасаа соо Бэлигма дуушадай элдэб конкурснуудта хабаадажа, бэлиг шадабарияа гэршэлһэн юм. 1996 ондо СССР-эй арадай артист Лхасаран Линховоиной нэрэмжэтэ уласхоорондын конкурсда лауреат болоһон, 2004 ондо Россиин Федерациин арадай артист Бадма Балдаковай нэрэмжэтэ республикын конкурсда гран-при шанда хүртэһэн байна. 2004 ондо Монголой арадай артист Пүрэвдоржын нэрэмжэтэ уласхоорондын конкурсда Гран-при шанда хүртөө. 2004 ондо залуу вокалистнуудай Бүхэроссиин «Надежда» гэжэ конкурсдо «Жемчужина» гэһэн тусхай шанда хүртэһэн юм. 2008 ондо Улаан-Үдэ хотын захиргаанай эмхидхэһэн «Олоной эгээл дуратай артист” гэһэн дипломоор шагнагданхай.


Поэт Даша Дамбаевай үгэнүүд дээрэ композитор Базыр Цырендашиевай зохёоһон «Түрүүшын дуран» гэжэ дууе Бэлигма Ринчинова Бүхэроссиин «Романсиада-2009» гэһэн конкурсдо Намхайн Мөнхзултай дуулажа, 3-хи һуури эзэлһэн байна. 2011 ондо Буряадай оперо болон баледэй театрай һэльбэн шэнэлэгдэһэнэй удаа, суута «Энхэ-Булад баатар» гэһэн оперо шэнээр табигдаа. Энэ зүжэгтэ Арюун-Гоохоной парти Бэлигма Ринчинова, Аюна Базаргуруева хоёр гүйсэдхөө бэлэй. Бэлигма Ринчинова театртаяа суг холо дүтын гастрольнуудта, Правительствын концертнүүдтэ саг үргэлжэ хабаадажа байдаг юм.

16.04.2013