Этот сайт использует «cookies» и получает данные о вашем ip-адресе - узнать подробнее.
Если вы не согласны со сбором данных, немедленно покиньте сайт.

Монгол ороной соёл урлагай һонинууд: «Гэгээн муза» (драмын театрнуудай олон улсын фестиваль)

http://dic.academic.ru/
http://dic.academic.ru/

Монгол ороной Урлагын ажалтнай холбооной (Союз театральных деятелей) урилгаар Улаан-Баатар хотодо үнгэргэгдэһэн театрай уласхоорондын  фестивальда хабаадалсажа ерэһэн байнаб.

Урлагын ажалтнай хобооной директор, Монгол уласай габьяата зүжэгшэн Б.Тунгалаг: “Урлагын ажалтнай холбоон мүнөө үеын монгол театрай хүгжэлтын замда тон ехэ анхаралаа хандуулабашье, һүүлшын үедэ Улаан-Баатар хотодо үгэргэгдэһэн олон тоото фестивальнуудтаа Росси гүрэнһөө мэдээжэ театр шэнжэлэгшэдые хабаадуулаагүй байнабди. Арга боломжын байгаа һаань, энэ жэлэй март һарын хуушаар Уласхоорондын театрай һайндэртэ зорюулажа, жэл бүхэндэ үнгэргэгдэдэг “Гэгээн муза” гэжэ наадандамнай театр шэнжэлэгшые абажа ерыт. Һургуулимнай нэгэн ха юм даа.” – гэһэн бэшэг абаад,  нэгэнтэ бэшэ, хэдэн удаан Буряад оронииемнай ерэһэн Россиин соелой габьяата хүдэлмэрилэгшэ, “Золотая маска” гэжэ Бүхэроссиин театральна фестивалиин жюридэ олон жэлдэ ажаллаһан, Пермь хотодо ажаһуудаг Тихоновец Татьяна Николаевнатай энэ асуудалаар хөөрэлдөө хэжэ, зүбшөөлыень абаад, хамта  Улаан-Баатар хото ошожо ерэһэн  байнабди. Т. Н. Тихоновецые Монгол ороной Урлагын ажалтанай холбооной директор Б. Тунгалагтай болон энэ фестивалиин директор Монголой арадай артист С. Сарантуятай  танилсуулжа, арбаад хоногой туршада хэхэ ажал тухайнь баталжа хөөрэлдөөд, тэрэ жюриин бүридхэлдэ оруулагдаһан байна. Хамта дээрээ театр шэнжэлэгшэ Т. Н. Тихоновец арба гаран зүжэгүүдые хаража, зүжэг бүхэн тухай хабаадаһан театрнуудай хүтэлбэрилэгшэд болон зүжэгшэдтэй һанал бодолнуудаараа хубаалдажа, таарамжатай  дурадхалнуудые оруулба. Мүн, “Театр-мүнөөдэр” гэһэн эрдэмэй практическэ конференцида хабаадалсажа, Ород гүрэнэй драмын театрнуудай хүгжэлтын зам болон мүнөө үе сагта ямар шэглэл баримталжа зохеохы ажалаа эмхидхэдэг тухайнь элидхэл  хэжэ, олоной анхарал татаһан байна. Угтажа абаһан тала театр шэнжэлэгшэ Т. Н. Тихоновецтэ баярые хүргөөд, ерэхэ жэлдэ дахин хабаадалсахыень уриба. Арбадахи удаагаа үнгэргэгдэһэн  “Гэгээн мууза” гэжэ фестиваль энэ жэлһээ уласхоорондын хэмжээндэ гаргагдажа, Росси, Канада, Македони, Молдави оронуудай түлөөлэгшэд хабаадалсаба. Энэ фестиваль эмхидхэлэй талаар үндэр хэмжээндэ үнгэргэгдэжэ, шэнэ шатада гараба. Монголой Урлагын ажалтанай холбоон,  Б. Тунгалаг захиралай хүтэлбэри доро, ехэ ажал хэрэгүүдые амжалтатайгаар бүтээдэг заншалтай юм гэжэ тэмдэглэлтэй.

24.04.2013 Автор: Доржо Сультимов, Россиин габьяата, Буряадай арадай артист «Буряад үнэн» hонинhоо абтаба