Этот сайт использует «cookies» и получает данные о вашем ip-адресе - узнать подробнее.
Если вы не согласны со сбором данных, немедленно покиньте сайт.

МААРАГТАДА ОТОШО БУРХАНАЙ УНШАЛГА. ЭРЫН ГУРБАН НААДАН


Байгша оной зургаан һарын 16-да Хори Яруунын хилэ боложо урдаһан Маарагта голой эхин багаар арамнайлагдаһан Отошо бурханай субаргын ехэ уншалга болохоор хүлеэгдэнэ.

Отошо бурхан хадаа арсаланай шэрээ дээрэ гү, али сансарын далай дээрэ байһан, һара, наранһаа бүтэһэн Бадма сэсэг дээрэ һуудаг. Зүүн гартань аяга (тахималиг) соо мироболан гэжэ шэдитэ ургамал байна. Энэ хадаа бэеын ба ухаан бодолой бүхы үбшэнһөө аргалжа шадаха мүнхын аршаан болоно.

Ехэ үбшэндэ дайрагдаһан хүнэй үнэн зүрхэнһөө Отошо бурханда һүзэглэжэ «Ом бехаанзе, бехаанзе, маха бехаанзе, радзи самутгади сухаа», – гэжэ тарни уншабал, энэ тарни ехэ туһа хүргэхэ байна. Энэ тарни уншахада Отошо бурхан хүниие муу үйлэһөө арилгажа, түргэн саг соо үбшэ зоболонһоо хобхолжо, муу юумыень номгоруулха шэдитэй гэнэ. Тиигэжэ бүхы һанаһан хэрэгтнай бүтэжэ, урагшатай ябаха бологдоно.

Бэеэ үбшэнһөө зайлуулха гэбэл Отошо бурханай дүрые һанаан соогоо урдаа хаража, энэ тарниие 7, 21 гү, али 100 дахин уншаад, уужа байһан эмээ, ундаяа үлеэгээд ууха хэрэгтэй. Үбдэжэ байгаагүйшье һаа, энэ тарни уншажа байбал бэе махабадта ехэ һайн байдаг гэнэ.

Юундэ субарга Отошо бурханда зорюулагдааб гэхэдэ, хүнэй энэ наһанда эгээл нангин юумэн хадаа хүнэй бэе тамир, элүүр энхэ ябахаһаа үлүү юумэн үгы гүб даа. Тиимэһээл үбшэ зоболон үзэнгүй ябахын тулада, үбшэндэ дайрагдабашье, аргын түргэн туһалхын тулада, эрэмдэг бэетэй зоной ерэжэ, Отошо бурхандаа мүргэжэ, маани мэгзэм уншажа, бэеэ аргалжа, буян хэжэ ябахын тулада энэ субарга баригдаһан болоно.

Яруунын үльгэр түүхэтэ Маарагтын хормойдо Отошо бурханай субарга бодхоолго дүүрэжэ, Россиин буддын шажанай түб болохо Ивалгымнай дасанай, Зандан Жуута Эгэтымнай дасанай үндэр түрэлтэ лама санаартан, Заншалта Сангхын 24-дугаар Бандида Хамба лама Дамба Аюшеев түрүүтэй Маарагта һайхан нютагта Отошо бурханда зорюулагдаһан субаргынгаа арамнай үнгэргөө бэлэй.

Энэ субаргын яажа баригдаһан тухай тобшохоноор энэ ажалые һанаашалан эрхилһэн Эрдэни Дымчиков иигэжэ хөөрэнэ:

«Үшөө 2010 ондо, Зандан Жуу бурхандаа мүргэжэ байхадаа, субарга бариха байгааб гэһэн һанаан бодол досоомни түрөө һэн. Тэрэ гэһэнһээ хойшо гайхалтай зүйлнүүд олоор үзэгдэжэ, бүхы юумэниинь хуу урагшатай түргэн бүтэжэ, нэгэ жэлэй турша соо субарга баригдашаба гээшэ. Үшөө һонин юумэн гэхэдэ, Эгэтын дасанай ламанартай хамта субарга бариха газараа бэдэржэ ябахадамнай дайдын эзэд – 2 элеэ сэхэ дээрэһээмнай буужа, ламанарта газар зааһан байха юм. Үшөө тиихэдэ бүмбэ нюуха үедэ, ламанарай номоо уншахада наратай үдэр байһан аад, дулаахан бороогой шэдэржэ байһые нютагаархин һанана ёһотой. Иигэжэ, орон дэлхэй аршаанаар сүршэжэ, хэгдэжэ байһан буянтай хэрэгые дэмжэһэн шэнги байгаа бэлэй».

Субаргын ехэ туһатай байхын тула нангин зүйлнүүд тэрээн соо олоор орохо ёһотой юм. Тиимэһээ Түбэд оронһоо, Энэдхэгһээ хүнэй хэдэн жэлэй туршада суглуулдаг бурханай нангин зүйлнүүдые асарагдаһан байна. Монгол оронһоо 200-гаад бурханай номууд асарагдаа, 500-гаад бурхадые нютаг дээрээ шудхажа, субаргадаа оруулаабди. Энэ ехэ хэрэгтэ бүхы нютагаархид эдэбхитэй хабаадалсажа, субаргада ородог бүхы юумэн суглуулагдаһан байна. Буряадаймнай олон тоото аршаан булагуудай, Яруунын 33 гулбайн, 3 ехэ нуурнуудай, Байгал далайн, Алханын, Энэдхэг, Түбэд оронуудай аршаанта уһан, алтан шорой оронхой гээд тэмдэглэе.

Тиигэжэ Ивалгын болон Эгэтын дасангуудай ламанарай бүтээһэн энэ ехэ уншалгын һүүлээр арадаймнай заншалта нааданууд – эрын гурбан наадан болохо, сугларһан зон сэдьхэл һанаагаа тэниижэ бусаха аргатай байхал даа.

 

Асуудалнуудай гарабал 579-975; 570-120; 646-851 дугаарнуудта, утасаар холбоо тогтоожо, хандахадатнай болохо.

06.06.2013 Автор: Булад Цырендылыков