Этот сайт использует «cookies» и получает данные о вашем ip-адресе - узнать подробнее.
Если вы не согласны со сбором данных, немедленно покиньте сайт.

МОНГОЛОЙ ЕХЭ НААДАНАЙ НЭЭЛГЫН БАЯРТА 999 УРТЫН ДУУШАД ОРОЛСОХООР ХАРААЛАГДАБА


Хүннү гүрэнэй байгуулагдаһаар 2222, Ехэ Монгол улсын байгуулагдаһаар 807, Арадай хубисхалай 92 жэлнүүдэй гүйсэһэн ушарта зорюулагдаһан үндэһэн арадай Ехэ Нааданда 999 уртын дуушад хабаадалсахаар хараалагдаба.

Монгол үндэһэтэнэй баяр, бахархал болохо Ехэ Наадые үшөөл үргэн дэлгэр болгохо, Нааданда хабаадагша олон түмэнэй һонирхол, тиихэдэ монгол Наадые дэлхэйдэ мэдүүлэн дэмжэхэ зорилготой иимэ шиидхэбэри абатһан болоно.

Эндэ Монголой аймагууд болон нютагуудһаа уртын дуунда абьяастан, театрнууд болон шуулгануудай дуушад, тиихэдэ энэ мэргэжэлээр дээдэ болон дунда һургуулинуудта һуража байдаг оюутад ехэ Нааданай нээлгэдэ хабаадалсахаар уригдана. Монгол ороной нютаг бүриһөө сугларһан дуушадта тусагаар хараалагдаһан сагай туршада – зургаан һарын 25-һаа долоон һарын 5 болотор хэшээлнүүд үнгэргэгдэжэ, нааданай нээлгын баяр дээрэ дуулагдаха «Түмэн эх» гэһэн уртын дуунда сугларагшадаа һургаха юм байха.

Монгол орон ошожо, Наадам хараха дуратайшуулда 2013 оной июлиин 11-дэ хилхэ гээд мэдүүлэе.   

 

                                  

           

 

28.06.2013