Этот сайт использует «cookies» и получает данные о вашем ip-адресе - узнать подробнее.
Если вы не согласны со сбором данных, немедленно покиньте сайт.

Булад Бадмаевай “Талын дуранай” түлөө дуугаа үгэе


“Ариг Ус” телекомпаниин мэргэжэлтэ бэшэ зоной бүтээһэн клипүүдэй мүрысөөндэ дуушан Булад Бадмаев өөрынгөө буулгаһан клип дурадхаад байна.

Табан жэлэй саана “Хүмүүн боложо түрэхэдэм” гэһэн дискэеэ алтан дэлхэй харуулһан Бата-Жаргал абынгаа гэрэлтэ дурасхаалда зорюулһан Булад Бадмаевай уянгата дуунууд Буряад оронай хаа хаанагүй зэдэлһээр.

Түрүүшын альбомойнгоо дуунуудые бэлигтэй дуушан Захаамин нютагайнгаа уран зохёолшодтой суг боложо, өөрөө хүгжэмыень бэшэжэ бүтээһэн байна. Галина Базаржапова, Николай Соктоев, Аламжа Бадмаев, Баяр Самбуев, Юлия Дампилова, Николай Шабаев гэгшэд шүлэгүүдынь зохёогоо.

Клип бүтэһэн дуунайнь үгэ Буладай Аламжа аханиинь бэшэһэн байна.

 

Талын дуран

хүг. Булад Бадмаевай, үг. Аламжа Бадмаевай

Аажам талын дүүхэй

Аалин дуугаа татаа.

Һайхан инаг дуран

Байхал зүрхыем абаа.

 

Хэлыш, инаг, юундэ

Холын харгы дуудааб?

Энэл үглөө юундэ

Эртын һэбшээн дуулааб?


 Талын басаган зүрхым татаа,

Талын басаган зүрхым абаа.

 

Дайдын холо нютаг.

Тайгын хүбүүн тэндээ.

Эреэн алаг зүрхэм

Инаг шамай татаа.


 Энэ дуунай түлөө дуугаа энэ хаягаар орожо үгэгты:

http://www.arigus-tv.ru/clipomania/detail.php?ID=53062

 “Минии энэ наһанай хэрэг – уянгата хүгжэм, дуунуудайм нара хараһан ушарта аргагүй ехэ туһа үзүүлжэ дэмжэһэн Захаамин нютагайхидаа һанажа, баясажа ябадагби. Буряад оронойнгоо хүн зондо урагшатай, урматай, энхэ элүүр, жаргалтай ябагты!” гээд дуушан үреэнэ.

Дуушан Булад Бадмаевай дуунуудые шагнаха дуратай зониие  энэ сайт орожо шагнахаень уринабди. http://buryad.fm/search

 

28.08.2013