Этот сайт использует «cookies» и получает данные о вашем ip-адресе - узнать подробнее.
Если вы не согласны со сбором данных, немедленно покиньте сайт.

ЧИНГИС ПАВЛОВАЙ ТҮРЭҺӨӨР 85 ЖЭЛЭЙ ОЙДО


Чингис Павловай бэшэhэн дуунууд сагай мананда хушагдаагүй, буряад арадай дунда зэдэлhэн зандаа. Композиторай түрэhөөр 85 жэлэй ойн hайндэрые угтаха хэмжээ ябуулганууд хараалагдаба.

Мэдээжэ хүгжэм зохёогшо, дирижёр Чингис Ефимович Павлов мүнөө Буряадай Гүрэнэй дуун болон хатарай үндэhэн «Байгал» театрай арадай зэмсэгүүдэй оркестрые анхан Буряадай телевидени болон радиогой дэргэдэ 1967 ондо А. Зонхоев С. Балдаев хоёртой суг байгуулhан, олон жэлнүүдэй туршада ударидажа ябаhан юм. Энэнь хадаа Буряадай хүгжэмэй талаар мэргэжэлтэ урлалда тэрэнэй оруулhан айхабтар ехэ туйлалта гэжэ сэгнэгдэдэг, тиимэhээ хүгжэмэй үндэhэн зэмсэгүүдэй оркестр тэрэнэй нэрэ зүүжэ ябана. Чингис Павловай бэшэhэн дуунууд аялга нугалбариингаа талаар тон лэ үндэhэн маягтай, арадай дуратай дуунууд боложо дэлгэрдэг байhан, дуунуудай үгэнүүдтэ нарин хандасатай, мүнөөшье тэрэнэй бэшэhэн дуунууд зэдэлhэн зандаа.

«Ёохор», «Ононой эрьедэ», «Байгалай загаhашад», «Басагадай хатар» болон бусад хүгжэмынь, олон тоото дуунуудынь эдэ үдэрнүүдтэ харагшад болон шагнагшадай анхаралда зэдэлхэ байха, юуб гэхэдэ тэрэнэй анхан байгуулhан оркестрэй hанда эдэнь барандаа бии, тэрэнэй ойн hайндэртэ гэжэ арбан hарын 3-hаа 5 болотор Эрхүү можын Усть-Ордагай тойрогой Боохон нютагаар ябажа, хүгжэм дуунай hайндэр үнгэргэжэ ерэхэ гэжэ бэлдэжэ байнхай.

Арбан hарын юhэндэ 18 сагhаа Буряад театрай танхим соо ойн баярай ехэ концерт болохоор хүлеэгдэнэ.       

 

 

24.09.2013 Автор: Н.Ч. Шабаев