Этот сайт использует «cookies» и получает данные о вашем ip-адресе - узнать подробнее.
Если вы не согласны со сбором данных, немедленно покиньте сайт.

ХҮХЮУ БУРЯАДБуряад хэлэнэй долоон хоногой үедэ иимэ нэрэтэй шэнэ наадан мүрысөөнэй гуримаар үнгэрхэ.

Октябриин 24-дэ П. И. Чайковскийн нэрэмжэтэ урлалай колледжын танхим соо 9 сагhаа шэлэн абалга, удаань 18 сагта Гала-концерт үнгэхэ байна.

 

Хүхюу буряад. Энэмнай юун гээшэб? буряад ороной нютаг нугануудаар, илангаяа хүдөө тосхонуудта ямарханшье уридшалан хараалагдаhан даабари үгыгөөр, юрэл хүхюу хөөрөөнүүдые дэлгэжэ, зониие хүхеэжэ ябадаг хүнүүд элбэг байдаг. Энэ ушар хараадаа абажа, иимэрхүү hонин, худалшье гээ hаа худал, үнэншье гээ hаа үнэн, юрэдөөл үнэн худал хоёрой хоорондуур хөөрэлдэжэ байдаг ушарые тайзан дээрэ гаргаха бодол Улаан-Үдэ хотын ниитэ асуудалнуудаар хорооной Залуушуулай талаар хүтэлбэриин таhагта мүндэлжэ (хүтэлбэрилэгшэнь Э. Ч. Дымчиков), ябан ошон замаа оложо, тайзан тээшээ дүтэлбэ гээшэ.

 

Шог хөөрөөнүүдые зоной дунда үргэнөөр дэлгэрүүлгэ хадаа хэлэ хүгжөөхэ олон тоото арга хэмжээнүүдэй нэгэн байбал, хэлэнэй хохидолдо оролгын ябадалда горитойхон hаад болохо hэн бэзэ гэhэн зорилго энэ мүрысөөнэй урда табигдаhан юм. Удхатай хөөрөөн, тэрэнэйнь hонирхолтой тала, тайзан дээрэ бэеэ абажа байлга, харагшад болон шагнагшадые этигүүлхэ шадабари болон бусад таланууд дүн гаргалгын үедэ хараада абтаха.  

 

Эндэ хабаадажа хаба шадалаа туршаха гэбэл udm@u-ude.ru хаягаар, тиихэдэ 644-621 дугаарай утаhаар холбоо тогтоожо мэдүүлхэ, заабари заршамууд болон мэдээсэлнүүдые абаха болонот!

 

11.10.2013