Этот сайт использует «cookies» и получает данные о вашем ip-адресе - узнать подробнее.
Если вы не согласны со сбором данных, немедленно покиньте сайт.

«БАЯН ТАЛЫН АЯЛГА» ХҮДӨӨГЭЙ ТАЙЗАН ДЭЭРЭ

http://www.theatre-baikal.ru/
http://www.theatre-baikal.ru/

Долоон хоногтоо нэгэ удаа агаарай долгиндо гаража байдаг уран hайханай, хүгжэм дуута «Баян талын аялга» гэhэн радиожурнал Буряадай радиогоор табин жэлэй туршада таhалгаряагүй зэдэлжэ байна.

Һүүлэй жэлнүүдтэ «Баян талын аялга» жэлдээ нэгэ удаа республикын ехэ театрнуудай тайзан дээрэhээ дамжуулагдадаг болонхой бэлэй. Энэ жэлэй ээлжээтэ дамжуулга ноябриин 23-да табин жэлдэ агаарай долгиндо жэргэжэ байдаг, арад зоной айхабтар дуратай дамжуулгамнай анха түрүүшынхиеэ хүдөө нютагай тайзан дээрэhээ дамжуулагдаха болобо.

 

Ушар юуб гэхэдэ Сэлэнгын аймагай Харгана нютагта ажаhуугшадай үүсхэлээр «Баян талын аялгын» концерт наадан Буряадай элитэ уран шүлэгшэ Даша Дамбаевай түрэhөөр 75 жэлэй ойдо зорюулагдажа, Харганын тайзан дээрэhээ буряад зонуудай ажаhуудаг нютаг нугануудаар сэхэ дамжуулагдан дэлгэрхэ гэhэн шиидхэбэри абтанхай.

 

Хүндэтэ шагнагшад, энэ дуратай дамжуулгадаа ямар нэгэн баярта ушараар амаршалга-дуунуудаа захижа байдаг заншалаа алдангүй, Буряадай радиогой хаягаар захилнуудаа оруулхаяа бү мартаарайт. Хаража, бэеэрээ хабаадалсахаяа hанаhан зондо Харгана холошье бэшэл даа, «Баян талымнай аялга» гарадаг сагтаал эхилхэ байха.

13.11.2013