Этот сайт использует «cookies» и получает данные о вашем ip-адресе - узнать подробнее.
Если вы не согласны со сбором данных, немедленно покиньте сайт.

СОЁЛОЙ ЭМХИНҮҮДТЭ ШАГНАЛНУУД


Буряад Республикын хүдөө нютагуудай соёлой эмхинүүдтэ мүнгэн шагналнуудые барюулха тухай захиралта дорог ар табигдаба.

Буряад Республикын соёлой яаман ошожо байhан жэлэй hүүл дээрэ жэлэй туршада зоной сүлөө сагые хүгтэй зохидоор эмхидхэжэ, аша үрэтэйгөөр ажаллаhан эмхи зургаануудта мүнгэн шагналнуудые барюулха тухай захиралта гаргаба.

Хүдөөгэй соёлой гуламтанууд хэдэн шэглэлнүүдээр шагнагдаба гэбэл:

Сүлөө сагые соёлой талаар хангадаг эмхинүүдhээ Ивалгын аймагай Доодо-Ивалгын «Арюун бэлиг» түб (захирал – М. Б. Раднаева), Яруунын аймагай Нарhатын түб (захирал – О. Г. Киршина), Захааминай аймагай Михайловкын түб (захирал – Б. Б. Цыретарова), Хурамхаанай аймагай түб (захирал – Б. Д. Цыденова);

Номой hангуудай дундаhаа Зэдын аймагай номой hангуудай нэгэдхэгдэмэл байгуулга (захирал – Н. С. Кавелина), Хурамхаанай аймагай байгуулга (захирал – Н. Б. Будаева), Яруунын аймагай номой hангуудай нэгэдхэгдэмэл байгуулгын хүүгэдэй hалбари (захирал – И. Ц. Жалсанова), Хориин аймагай байгуулга (захирал – Д. Н. Бабуева);

Үзэсхэлэнгүүдые дэлгэхэ талаар шэглэлээр Яруунын аймагай Нарhатын Ц. С. Сампиловай нэрэмжэтэ уран зурагуудые дэлгэдэг газар (захирал – Д. Д. Жамсуева), Хориин аймагай түүхын болон хизаар ороной зүйлнүүдые дэлгэдэг газар (захирал – Л. А. Трунёва);

Хүүгэдэй урлалай hургуулинуудай дундаhаа Хурамхаанай хүүгэдэй урлалай hургуули (захирал – Н. Р. Гармаева), Ахын аймагай Өөрлигэй хүүгэдэй урлалай hургуули (захирал – Т. М. Ошорова).

    Тиихэдэ соёлой талаар онсо габьяатай хүдэлжэ гараhан ажаллагшадта хубиин шагналнууд хараалагдаба. Нэрлэбэл:

          Ивалгын аймагай Табхар тосхоной Соёлой байшангай захирал Д. В. Цоктоева, Сэлэнгын аймагай Доодо-Бүхэнэй соёлой болон тамирай байгуулгын захирал Е. Б. Бальжиева, Хурамхаанай аймагай сүлөө саг эмхидхэдэг түбэй захирал И. Т. Очирова, Зэдын аймагай Петропавловка тосхоной «Ая ганга» шуулгын уран hайханай талаар хүтэлбэрилэгшэ Д. К. Доржиева.

            Номой hангуудые даагшад болон захиралнуудай дундаhаа Баунтын аймагай Витимэй номой hангай Л. П. Богун, Түнхэнэй аймагай Е. В. Даржаева, Бэшүүрэй В. Н. Павлова, Тарбагатайн аймагай Н. Ю. Калашникова.

        Үзэсхэлэн дэлгэдэг газарнуудай хүтэлбэрилэгшэдhөө Загарайн аймагай Первомаевск тосхоной Х. Ч. Цыдыпдоржиева.

            Хүүгэдэй урлалай hургуулинуудай хүтэлбэрилэгшэд болон багшанарhаа Хориин аймагай У. В. Ванзатова Хэрэнэй З. Ф. Балтахинова хоёр. 

27.12.2013 Автор: Н.Ч. Шабаев