Этот сайт использует «cookies» и получает данные о вашем ip-адресе - узнать подробнее.
Если вы не согласны со сбором данных, немедленно покиньте сайт.

Буряад Республикын Соёлой яаманай сайд Т. Г. Цыбиковэй Шэнэ жэлэй амаршалга


Та бүгэдые Шэнэ жэлээр Буряад Республикын соёлой бүхы ажалтанай болон өөрынгөө зүгһөө  үнэн зүрхэнhөө хани халуунаар амаршалнаб!

Гаража байhан жэл Соёлой жэл гэжэ соносхогдоо, тиимэhээ хүлэг эрдэни hүлдэтэй 14 омнай манай Буряад ороной бүхы соёл, урлалшадта урагшатай жэл болоhой! Арад зоной сэдьхэлдэ һайн һайханай  үрэһэ тарижа байдаг мэргэжэлтэ соёлой болон арадай уран һайханай ажалтанда зохёохы ехэ амжалтануудые,  үндэр нэрэ зэргэнүдые, амгалан ажабайдал, аза жаргал үреэнэб! Амжалта, шэнэ туйлалтануудые, энхэ мэндые, аза жаргал юрөөнэб!

Шэнэ жэлээр, элдин дэлгэр Буряадаймнай арад зон!  

 

 

Буряад Республикын 

Соёлой яаманай сайд

Т. Г. Цыбиков                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

31.12.2013