Этот сайт использует «cookies» и получает данные о вашем ip-адресе - узнать подробнее.
Если вы не согласны со сбором данных, немедленно покиньте сайт.

РОССИИН ХҮҮГЭДЭЙ НАЙРАЛ ДУУН


2014 оной эхиндэ, январиин хоёрhоо, Россиин найрал дуун (хоор) хүдэлжэ эхилбэ. 9-11 наhанай 1 000 хүүгэдhээ бүридэhэн энэ ехэ бүлэг Сочидо үнгэрхэ Олиимпиин наадануудай хаалгын баярта хабаадаха зорилготой тусагаар байгуулагдаhан болоно.

Россиин Федерациин Соёлой яаман Россиин Засаг газарай дурадхалаар үнгэрhэн жэлдэ найрал дуу бүридхэжэ захалаад, оронойнгоо хизаар бүриhөө шэлэн абалгын ехэ хүдэлмэри туйлажа гараhан байгаа. Энэ хүдэлөөндэ Буряад оромнай хабаадалсажа, шэлэн абалгын харалгын гуримуудта багтаhан 10 хүүгэд Санкт-Петербург эльгээгдээ бэлэй. Энэнь 2013 оной октябриин 29-дэ Москвагай П. И. Чайковскийн нэрэмжэтэ Гүрэнэй дуу, хүгжэмэй Ехэ hургуулиин уран hайханай хүтэлбэрилэгшэ А. В. Соловьёвой хүтэлбэри доро үнгэрhэн юм. Эдэл даа, бэлиг гэршэлжэ талаан тудаhан хүүгэд: Ирина Мотошкина, Мария Сабирзянова – П. И. Чайковскийн нэрэмжэтэ урлалай дунда мэргэжэлэй hургуулиин дэргэдэхи Хүүгэдэй урлалай hургуулиин hурагшад (багшань Т. Б. Жигжитова), Регина Уланова, Александра Долхонова – Л. Линховоиной нэрэмжэтэ Хүүгэдэй урлалай нэгэдэхи hургуулиин hурагшад (багшань В. М. Красикова), Екатерина Дриевская, Дари Мосорова, Наталья Цыремпилова – Улаан-Үдэ хотын Хүүгэдэй урлалай дүрбэдэхи hургуулиин hурагшад (багшань Н. В. Булыгина), Алина Будожапова, Александра Галсанова, Александра Цаганова – Хяагта хотын Хүүгэдэй урлалай hургуулиин hурагшад (багшань Е. И. Мунгалова).

Манай хүүгэдэй энэ харюусалга ехэтэй юрэ бусын «аянда» гараха гаргашанууд федеральна hан жасаhаа хараалагданхай.

Энэ үедэ хүүгэд сүлөө сагаа гайхамшагта хотын үзэсхэлэнтэ газарнуудаар ябажа, гол наадандаа бэлэдхэл гаража байна, Россиин Захирал В. В. Путинтай уулзаа, бэлиг шадабарияа харуулаа.

Энээнhээ хойшодоо тусагаар байгуулагдаhан энэ хүүгэдэй найрал дуун оройной ехэ ехэ хэмжээ ябуулгануудта хабаадлсажа байха зорилготой юм.

1 000 хүүгэдэй дуу-наадые http://mariinsky.tv хаягаар хаража болохо.

 

 

15.01.2014