Этот сайт использует «cookies» и получает данные о вашем ip-адресе - узнать подробнее.
Если вы не согласны со сбором данных, немедленно покиньте сайт.

ЁОХОРНУУДАЙ МҮРЫСӨӨН

Фотозураг Анна Огородник
Фотозураг Анна Огородник

Сагаан hарын эхин үдэрнүүдэй нэгэндэ (2014 оной февралиин 1) Сэлэнгын аймагай Харганаа тосхондо Буряадай түүхэдэ анха түрүүшынхиеэ Ёохорнуудай мүрысөөн үнгэргэгдэхэнь.

Энэ наадан России гүрэн дотор соносхогдоhон Соёлой жэлдэ зорюулагдана. Тосхоной ажаhуугшад наhанай илгаа үгы барандаа гараха, тиихэдээ гудамжануудаараа илгаран, республикын аймаг бүхэнэй ёохор харуулан мүрысэхэ юм. Олон ондоо яhатанай ажаhуудаг тосхондо хэр угhаа хүршэ hуудаг нүхэдэй найрамдалай зангилаа улам бүхэлжэ, үндэhэн буряад соёлые сахин hэргээхэ зорилготой эмхидхэгдэhэн мүрысөөнэй мүнөө үедэ элбэгээр дэлгэрhэн хүндэ болон ниитэдэ харша ябадалнуудые усадхажа, зоной сэдьхэлдэ hайхан бодолой болон ябадалай үрэhэ тариха хэрэгтэ горитойхон түлхисэ боложо үгэхэнь дамжаггүй. Энэ хэрэг үнгэргэлгэдэ нютагай Зүблэлэй арадай hунгамалнууд харюусалгатай, ёохорhоо гадна Сагаалганай баярта зорюулагдаhан ондоошье нааданууд хараалагданхай.

Республикын арад түмэниие Сагаан hараар нютагайхидайнгаа зүгhөө хани халуунаар амаршалаад, хамтын ехэ ёохорто уринабди!

 

05.01.2014 Автор: Е. Б. Бальжиева, Д. Дамбаевай нэрэмжэтэ Соёлой болон тамирай байгуулгын захирал