Этот сайт использует «cookies» и получает данные о вашем ip-адресе - узнать подробнее.
Если вы не согласны со сбором данных, немедленно покиньте сайт.

ГРЕГҮҮДЭЙ ИЛАЛТЫН БУРХАНДА ДЭБЖҮҮЛЭГДЭБЭ


Ородой кино байгуулагшадай гол шагнал болохо Никада (Грегүүдэй илалтын бурхан) Буряадаймнай уран зурааша Зоригто Доржиев дэбжүүлэгдэбэ.

2012 ондо дэлгэстэ гараhан «Нугын маританай тэнгэриин hамгад» гэжэ кино 22 богони үгүүлэлнүүдhээ бүридэжэ, үгүүлэл бүхэндэнь «О» үзэгөөр эхилhэн залуухан эхэнэрнүүдэй хуби заяан тухай юм ха. Свердловско можын урда хажуугаар байдаг Мари Эл Республикын дэбисхэр дээрэ энэ кино буулгагдаhан юм. 2013 оной июнь hарада Сочи хотодо үнгэрhэн «Кинотавр» фестивальда хоёр шагналда хүртөө. Тиихэдэ байгша оной февралиин 4-дэ Киногой байшанда «Сагаан заан» гэhэн шагнал барюулалга боложо, эндэ энэ кино шэмэглэhэн хоёр уран зураашад – Зоригто Доржиев Артём Хабибулин хоёр эрхим уран зураашад гэжэ шагналда хүртэбэд.

Мүнөөдэр манай уран зурааша тэрэ «Ника» гэжэ шагналдань зууршалагданхай.

 

 

17.03.2014