Этот сайт использует «cookies» и получает данные о вашем ip-адресе - узнать подробнее.
Если вы не согласны со сбором данных, немедленно покиньте сайт.

«БУРЯАД ОРОНОЙ» БАЯР ҮНГЭРБЭ…


Хабар-зунай үлхөөн дээрэ хамаг олон харагшадаа суглуулжа, Буряадай телевидениин «Буряад орон» дамжуулга анхан байгуулагдаhаар 25 жэлэйнгээ алдарта ойе тэмдэглэбэ. Буряад театрай танхим дүүрэн зон суглараа…

Тэдэнэй тоодо сэнхир дэлгэстэ олон удаан жэлнүүдэй туршада ажаллажа гараhан хүндэтэ ветеранууд олон байба. Бидэ энэ баяраа тэмдэглэхэ гэлсэхэдээ, мүнөө буряад хэлэнэй эршэтэйгээр хүгжэхэ үедэ Буряадай телевиденидэ буряад дамжуулгануудта гүрэнэй болон олониитын анхарал татаха, буряад дамжуулгануудай хүгжэхэ хэрэгтэ нэмэри оруулһан зондоо баяраа мэдүүлхэ гол зорилго табиhан байгаа. Түүхын зарим хуудаһануудые иража, уран hайханай-публицистическэ «Буряад орон» дамжуулга тухай журналист Арина Родионова, найруулагша Зэгзэма Самбуева хоёрой тусхайтаар бэлдэhэн баримтата фильм харагшадай һонорто дурадхагдаба.

 

Хүнэй хуби заяа һонин даа – Баир Дамбаринчинов Дарима Жамсоева хоёр Агын тойрогой Хойто-Ага Согто-Хангил нютагуудта түрэжэ, Эрхүү Улаан-Үдэ хотонуудай дээдэ hургуулинуудта һуража гараад, эндэ ерэжэ, Буряадай телевидениин хушалта доро танилсажа, 20 гаран жэлэй туршада нэгэ дамжуулга хүтэлхэ хубитай хоёр байбад ха юм. Хүн талаараашье, албан-ажалайнгаашье талаар түрэл нютагтаяа холбоо барисаагаа таһараагүй, саг үргэлжэ Агын тойрогой hонин hорьмойтой харагшадаа танилсуулжал байдаг, Буряад Республика болон хоёр тойрогууд хоорондын харилсаа хүгжөөхэ хэрэгтэ горитойхон хубитаяа оруулжа байдаг хоёр гээшэ.

Манай дамжуулга түрэл арадайнгаа хэлэ, ёһо заншалнуудые болон шажан мүргэлөө һэргээхэ, хүгжөөхэ хэрэгтэй ходо эдэбхитэй хабаадажа байгаа. Энэ хадаа олон теле-марафонууд, дасан дугангуудай, субаргануудай барилга, арамнайн эхиндэ «Буряад орон», «Мүнхэ зула» дамжуулганууд ходо ябалсаа.

Буряад Республикын Арадай Хуралай депутадуудай дунда түрэл арадайнгаа түлөө һанаата боложо, өөһэдынгөө элдэб эдэбхи үүсхэлээр хүн зондо туһатай хэрэг бүтээһэн, бүтээжэ ябаһаншье олохон зон бии. Тэдэ барандаа манай дамжуулгын нүхэд юм. Телевиденитэй хамта элдэб янзаар ажал хэжэ болоно. Жэшээнь, арад зоной гэгээрхын, зоной ухаан бодолой хүгжэхын, сэдьхэлэйнь тон хэрэгтэй тэжээл болохын тула Буряадайнгаа болон Россиин бусад хотонуудай, хилыншье саанахи эрдэмтэдтэй харилсажа, олон дамжуулганууд бэлдэгдээ. Манай харагшад хадаа буряад хэлэтэй арад зон болоно. Тэдэнэймнай ажаһуудаг нютагууд аргагүй үргэн. Буряад Республикын аймагууд, мүнөө спутнигай аргаар хараха боломжын бии болоходо, Агада, Усть-Ордада, Монгол ороной хилэ шадархи буряад аймагууд, Хитадай Шэнэхээндэшье харана. Һүүлэй жэлнүүдтэ интернедэй хүгжэхэдэ, дэлхэйн ямаршье замбиһаа «Буряад орониие» хараха арга бии болоо. Эдэ олон харагшаднай ганса Улаан-Үдын бэшэ, мүн гол түлэб манай хүдөөгэй аймагуудһаа уг гарбалтан юм. Тиимэһээ «Буряад ороной» сурбалжалагшад өөһэдөө хүдө гаража, харагшадайнгаа ажабайдал, ажал хэрэгүүд тухай хөөрэхэ, харуулха дуратай юм.

«Энэ хугасаа соо олохон бэрхэ мэргэжэлтэдэй хамтын оролдолгоор дамжуулгамнай бэлдэгдэжэ байгаа, байнашье. Тиимэһээ энэ үдэшэдэмнай хабаадажа байhан бүхы ветерануудтаа, мүн хамта хүдэлдэг бүхы нүхэдтөө халуун зүрхэнэй баяр хүргэнэбди. 25 жэлэй туршада 1200 дамжуулга агаарай долгиндо гараа. Зүгөөр дамжуулгыемнай хэдэн зуугаад мянган хүн хараа, мүнөөшье харана. Сэхэ агаарай долгиндо, мүн Интернедээр дамжуулгатаяа уулзадаг бүхы харагшадтаа ехэ баяраа дэбшүүлнэбди. Мүнөөдэр бидэниие дэмжэжэ ерэһэн та олондоо «Буряад орон» дамжуулгын зохёохы бүлэгэй зүгһөө үшөө дахин баяраа мэдүүлжэ, бэеын лагшан тайбаниие, зол жаргал, амжалта хүсэхэдөө, саашадаашье иимэл урин зохид харилсаатай, хани барисаатай, хамтын нэгэ һаналтай ябаябди гэжэ уряалнабди» – гэжэ тайзан дээрэhээ үнгэржэ байhан энэ дамжуулгаяа хүтэлжэ байhан Дарима Жамсоева Баир Дамбаричинов хоёр үдэшынгөө түгэсхэлдэ сугларhан олондоо хандабад.

Энэ дамжуулгада эдэбхитэй хабаадажа, hайн hайхан үгэнүүдээ хэлэжэ дэмжэhэн зон олон байгаа. Нэрлэхэ болобол: «Бурятия» ГТРК-гай захирал Марина Васильевна Урбаева, Буряад Республикын Засаг газарай түлөөлэгшэ Ирина Владимировна Смоляк, Россиин Гүрэнэй Дүүмын депутат В. М. Мархаевай зүбшэлэгшэ Б. Н. Бадмацыренова, Үбэр Байгалай хизаарай Агын тойрогой Соёлой хүтэлбэриин дарга Р. Ц. Цырендоржиев, Бүгэдэ Буряадай үндэhэн соёлой эблэлэй толгойлогшо В. Р. Булдаев, Буряадай Арадай Хуралай депутадууд Валерий Пурбуевич Доржиев, Баир Батуевич Доржиев, Баир Цыденович Цыренов, Россиин Буддын шажантанай заншалта Сангхын дид хамба лама Дагба Очиров, Ивалгын дасанай шэрээтэ лама Аюр Цырендондоков, Хамба лама Даши-Доржи Этигиловэй нэрэмжэтэ институдай дарга Янжима Дабаевна Васильева, тэрээнтэй хамта Москвагай эрдэмтэд – экономическа эрдэмэй доктор, профессор Александр Евгеньевич Хачатуров, химико-технологическа университедэй декан Вера Михайловна Хачатурова, Узбекистанһаа ерэһэн медицинын эрдэмэй доктор, профессор Гавхар Ахадовна Вахидова, тэрэшэлэн «Оптика Сэсэг» компаниин даргын орлогшо Елена  Ильинична Баймеева, хүдөө аймагуудай түлөөлэгшэд – Яруунын аймагай захиргаанай толгойлогшо Цыденжаб Григорьевич Шагдаров,  Хяагтын аймагай толгойлогшо Александр Владимирович Буянтуев, Хурамхаанай аймагай толгойлогшын орлогшо Сергей Хубисхалович Ринчино, Хэжэнгын аймагай толгойлогшын орлогшо Интерна Ильинична Эрдынеева, Түнхэнэй аймагай толгйологшын орлогшо Аламжа Владимирович Сыренов, Захааминай аймагай түлөөлэлгэтэ газарай дарга Дмитрий Сергеевич Шойдоков, Хориин аймагай соёлой таһагай дарга Цыпелма Александровна Будаева болон бусад.

«Буряад орон» дамжуулгын баяр нааданда сугларhан танхим дүүрэн зоной сэдьхэл үргэжэ, тэдэ зондо hайндэрэй оршон байгуулhан соёл, урлалай түлөөлэгшэдтэ баяр баясхалан мэдүүлмээр, тэдэмнай олон байгаа, миин лэ нэрлэжэшье гараха болоо hаа: тайзан дээрэ өөрынгөө hууриие оложо, бэеэ мэдүүлжэ ябаhан одод Дулма Сунрапова, Мэдэгма Доржиева, Елена Борохитова, Оперын театрай мэдээжэ дуушад Намхайн Мөнхзул, Дамба Занданов, Билигма Ринчинова, Эржена Базарсадаева, Эдуард Жагбаев, Данзан Бальжинимаев, дуун болон хатарай үндэhэн «Байгал» театрай хатаршад, дуушад Хажидма Аюржанаева, Болод, Сэсэг Сандиповтан. Тиихэдэ СССР-эй арадай артист Ким Базарсадаевай нэрэмжэтэ жасын урилгаар байд гээд лэ Буряад орондо ерэжэ байдаг Монголой мэдээжэ «Нюанс» бүлгэм.

 

02.06.2014