Этот сайт использует «cookies» и получает данные о вашем ip-адресе - узнать подробнее.
Если вы не согласны со сбором данных, немедленно покиньте сайт.

"АЛТАРГАНА" НААДАНАЙ ТҮҮХЭ ШЭНЖЭЛЭГДЭНЭ

Фото Аркадий Батомункуев
Фото Аркадий Батомункуев

"Буряадай "Алтаргана" наадан, тэрэнэй түүхэ, үрэ нүлөө" гэһэн сэдэбээр Уласхоорондын эрдэм-шэнжэлгын хуралалдаан Улаан-Баатар хотодо энэ оной июлиин 16-да болобо. Хуралай ажалые "Алтаргана - 2014" нааданай зохёохы хорооной гэшүүн, Буриад Судлал академиин президент, профессор  М. Одмандах хүтэлбэрилбэ.

"Алтаргана-2014" нааданай зохёохы хорооной дарга М. Хүдэрбаатар Монголой премьер-министр Норовын Алтанхуягай эльгээһэн амаршалга дамжуулба.

"Алтаргана" нааданай зохёохы хорооной гэшүүн, Буряадай соёл хүгжөөхэ жасын президент, профессор С. Билигсайханай "Алтаргана" наадан арадуудай хоорондохи дипломати хүгжүүлнэ", профессор  А. Оюунтунгалагай "Алтаргана" нааданай үнгэрһэн үе, мүнөөдэр ба ерээдүй" гэһэн элидхэлнүүд һонирхол дүүрэн соносогдобо.

Эрдэмтэ хүнүүд сэсэн мэргэн бодолтой, һонор гүн ухаатай улад байна гэжэ баясажа, булагай арюухан уһанһаа хүртэһэн мэтэ сэдьхэжэ шагнаба. Б. Сумьябаатарай "Бодон гэдэг үгын удха", Д.Ц. Бороноевагай  "Алтаргана" наадан соёлой харилсаа холбоо, ёһо заншал һэргээхэ түлхюур мүн" гэһэн элидхэлнүүд бултанай анхарал татаба.

"Мүнгэн тобшо" сайтын автор Намжилма Нанзатовна Бальжинимаева "Буряад хэлэн - "Алтаргана" нааданай наадананай хэлэн" гэжэ элидхэл олоной анхаралда табиба. Тэрэ буряад хэлэн тухай һанаата болодог асуудалнуудаа олон улсын эрдэмтэтэй урда хөөрэһэн байна. Намжилма Нанзатовна Монгол гүрэнэй "Хүндэтэ тэмдэг" гэһэн медаль шагналда хүртэбэ. Үндэр шагналаарнь үнэн зүрхэнһөө амаршалнабди.

Эрдэм шэнжэлгын хуралдаан Монголой гадаада харилсаанай яаманда болоо юм. Энэ хуралдаан дээрэ табигдаһан элидхэлнүүүдые "Буриад судлал" гэжэ сэтгүүлдэ уншажа болоно. 

01.08.2014 Автор: Борис Балданов, www.burunen.ru