Этот сайт использует «cookies» и получает данные о вашем ip-адресе - узнать подробнее.
Если вы не согласны со сбором данных, немедленно покиньте сайт.

Cоёлой яаманай үдэрнүүд Яруунын аймагта

Фотозураг Диляра Батудаева
Фотозураг Диляра Батудаева

Буряадай гүрэнэй телерадиокомпаниин Яруунын аймагта буулгаһан материалнуудые дурадханабди.  

Эдэ үдэрнүүдтэ Яруунын аймагта соёлой министерствын үдэрнүүд үнгэрөө. Тэрэнэй хажуугаар тус яаманай нүүдэл зүблөөн эмхидхэгдэһэн байна. Яруунынхид ехэ бэлигтэй зоноороо баян байһанаа харуулжа шадаа. 
Яруунын аймаг хадаа соёлой болон искусствын агууехэ ажал ябуулагшадай тоонто юм. Тиин тэдэнэрые хүндэлэлгын ажал эдэ үдэрнүүдтэ эмхидхэгдэһэн байна. Коллегидэ хабаадагшад поэт Намжил Нимбуевай дурасхаалда зорюулагдаһан хэмжээ ябуулгада хабаадалсаа, хүпеэс Миней Цыгальницкиин гэртэ хүрөө, нангин Зандан Жууда мүргөө, буряад, ород арадуудай һонирхолтой элдэб ёһо гуримуудта хабаадалсаһан байна. 
Людмила Данзанова – Ивалгын аймагай соёлой таһагай дарга: "Соёлшод гурбан үдэрэй туршада ехэ сүлөөгүйгөөр хүдэлжэ, Яруунын аймагай соёлой байдалтай дүтөөр танилсаа. Нютаг нугануудаар ябахадаа, имагтал арад зоной ехэ урагшатай, эбтэйгээр, хамтын хүсөөр соёлой байшангуудые бодхооһыень гайхалдана, сэгнэн тэмдэглээ". 

15.08.2014 Автор: Гунсыма Тудупова, http://bgtrk.ru/