Этот сайт использует «cookies» и получает данные о вашем ip-адресе - узнать подробнее.
Если вы не согласны со сбором данных, немедленно покиньте сайт.

Сээжэ бэшэгэй урилдаан


Улаан-Үдэ хотын номой анда сээжэ бэшэгэй урилдаан олон хүнэй хабаадалгатай үнгэрбэ. Хамта дээрээ 80 гаран хүн сугларжа диктант бэшэбэ.

Эгээл эрхимээр Буряад улсын ехэ һургуулиин оюутан Лыгденова Зоя бэшэжэ, түрүү һуури эзэлбэ, 3500 түхэриг мүнгэн шанда хүртэбэ.

Галсанова Сэрэн-Дулма, Бухаев Владимир, Ешеева Сэпэлма, Балданова Сэндэма, Дашиева Дулгарма (82 настай), Хормонов Сергей гэгшэд һайн гэһэн сэгнэлтэ дээрэ бэшэжэ, 2500 түхэригөөр шагнуулагдаа.

Оросой Холбооной Улсын Гүрэнэй Дүүмын депутат М.В. Слипенчугэй, Буряад Улсын Арадай Хуралай депутат Б.Д. Цыреновэй нэрэһээ шангай һуури эзэлһэн эдэ хүнүүдтэ шангууд барюулагдаа юм.

Буряад хэлэнэй үдэрлигтэ зорюулагдаһан сээжэ бэшэгэй урилдаанууд хаа хаанагүй эмхидхэгдэжэл байна. Сээжэ бэшэгэй (түгэсхэлэй шатын) урилдаан 10 һарын 20-до  Буряад улсын ехэ һургуулида эмхидхэгдэхэ. Сээжэ бэшэгтэ хабаадаха дуратай хүнүүд эндэ баһа уригдана.

10 һарын 25-да буряад хэлэн дээрэ «Тотальный диктант» баһа бэшэгдэхэ юм. Лаблаха сахим хуудаһан:buryatdictant2014@yandex.ru. 

 

15.10.2014