cookies ip- - .
, .

. ү III үөө


" - " һ III үөө 2014 11 һ 29- . һ һ үһ үөө 50 ү , һ .  

ү III- үөө

үөө «-» ү

1. үөө

үөө үү ү үөө, .

үү, ү , ү , , , үү ү үүү, ү , үү һ.

2. үөө ү ,

2014 11 һ 29- ү .

ү: 11 һ 29- үөө 9.00 һ 10.00 ү.

3. үөө


7 үһөө үһ ү , , һ ү һ. ү ү 70 ( үһ ү һ).


4. үөө үү


үөө ү үөө өө, һ , ү .

ү үөө һ өөөө , өө, үөөөө .

5.

ү һ, һ ү. үөө ү үһ һһ, үү .

ҮӨӨ

һ , ү, , , ү h ү hh h h ү . һ һ “ һ үөө үһ .

, , , ү, һ ү . үөө һ (ү), һ (), үүү өөөө һ , өөөө һ ү, һ () .

I

1. : .

2. : ү!

3. Ү : !

4. : !

5. :

II

.


ҮӨӨ ҮҮҮ

I


1.

, үү, үүү үөө.

Ȼ.

, , үөө һ ү, ү ( ) , 11 һ 26 exexelen@gmail.com һ . ү .

үөө () ү. - һ үүү . INFPOL.RU өөһөө үү һ . үһөө һ ү үөө һ үү .

үү :

_______________________Һ______________________________________

ү () ___________________________________

_____________________________________________________________________________

һ, e-mail:

_____________________________________________________________________________

:____________________________________________________________________

, үөө һ :

________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

, :______________________________________________________________


2.

үү , , үөө.

Ү!

) ?

үөө үөө ү. үһөө - үөө һ , , һ .. үү , үөө .

үөө үү:

: , , һ, , .

ү ү.

Ү.

.

) , үү. үөө үөө ү. (5-7 .)


3. Ү

Ү үү, ү һ ү һ ү үөө.

Ψ !

) - : һ ү: , һ, , .. , үү . (30 ).

) өөөө . үөө ү (20-25 .)

ү - ү ү ү. ү үүү үү . үүүү һ һ, үүү . :

) , ;

) , ;

) һүү, үү, ;

) , ү ,


, . һ , һ . ү, , , . һ, һүү һ . һ өө , һүү , үүһ . . ү , , ү .


4.


Һү ү, ү , һ , ү һ, үөө .

!

һ 250 һ үү үөө үөөүү.

) ? үүү ү ү, ү үү үөө ү .

) . 16 ү ү үү (http://www.infpol.ru, minkultrb.ru, edu03.ru ). үөө һ .

5.

, һ , ү һ .

ү , үүү һ .

) һ. - h , , ү, ү , үү .(1,5-2 ).

) үөө . (10 )

) үүү , ү ү (10 10 .).

II

.

11 һ 26 II үөө ү , ү III үөө exexelen@gmail.com һ ү:

- үөө, ү ү ();

- һ?

- үү һ .

ҮҮ

1, 2, 3- һ һ һ ү һ ү (30, 20 , 10 ү), ү үү . үөө һ ү үөө үү ү.

ү .

ը

. , ;

.., .. һ ; һ һ һ , , , һ ;

ү һ , үү .

, ү : exexelen@gmail.com

үөө :

ү

21.11.2014