Этот сайт использует «cookies» и получает данные о вашем ip-адресе - узнать подробнее.
Если вы не согласны со сбором данных, немедленно покиньте сайт.

ЭХЭ ХЭЛЭН – МАНАЙ БАЯЛИГ


«Эхэ хэлэн – манай баялиг» гэһэн буряад хэлэнэй III мүрысөөнэй шагайн морин талын дүн гараба.

Тиигэжэ Ивалгын дасанда үнгэрһэн мүрысөөнэй «Сэнтэйхэн ажалаараа суутайхан нютагни» гэһэн хүдөө нютагай һурагшадай бүтээһэн хүдэлмэринүүдтэ 2015 оной январиин 12 болотор "Infpol.ru" гэһэн сайт дээрэ олоной дуугаа үгэлгын аргаар сэгнэлтэнүүд үгтэжэ, шангай hууринууд элирбэ гээшэ.


Илажа тодорhон Сэлэнгын аймагай Новоселенгинскын интернат-һургуули, Хяагтын аймагай Алтайн дунда һургуули. Энэ хоёр һургуулинуудта энэ оной нэгэдүгээр һарын 31-дэ, тэрэл Ивалгын дасанда үнгэрхэ ээлжэтэ 4-дэхи нааданай үедэ, "Информ-Полис" сониной бэлэгүүдынь барюулагдаха.


Илажа гараһан һургуулиин ажал хаража болоно: 


Сэлэнгын аймагай Новоселенгинскын интернад-һургуулиин ажал


21.01.2015 Автор: Николай Шабаев