cookies ip- - .
, .

" " ү 5- үөө


һ h ү үөө 2015 3 һ 28- ү.

үөө «» ү

  1. үөө

үөө үү ү үөө, .

үү, ү , ү , , , үү ү үүү, ү , үү һ.

  1. үөө ү ,

2015 3 һ 28- .

ү: 3 һ 28- үөө 9.00 һ 10.00 ү.

3. үөө

7-8 үһөө үһ ү , , һ ү һ. ү ү 70 ( үһ ү).

4. үөө үү

үөө ү үөө өө, һ , ү .

ү үөө һ өөөө , өө, үөөөө .

ү һ, һ ү. үөө ү үһ һһ, үү .

ҮӨӨ

һ , ү, , , ү h ү hh h h ү . һ һ һ үөө үһ .

, , , ү, һ ү . үөө һ (ү), һ (), үүү өөөө һ , өөөө һ ү, һ () .


I

1. :

2. : ү 䠠

3. Ү : ү!

4. : !

5. :

II

.

ҮӨӨ ҮҮҮ

I


1.

, үү, үүү үөө.

үөө өөөө үүү , үүү ү . һ үүү үүүү . : . ͸ үү.

ү : 800 үһөө үүү . үөө () ү. 3 һ 21 exexelen@gmail.com һ . һ үүү ү һ һ .

: үһөө һ ү үөө һ үү . ү , , һ, .

4- үөө һ , . , :

үүү , һ һ ү. buryadxelen.com һ һ , һ . ү һ, һ , ү һ , ү ү. һ , ү ү . , ү һ . үүү ү.

, һ, үөө ү үһ ү һ. , ( ) , á ү () һ . үөө үһөө . һ .

, ү ү . ү ү . ү , ү ү ү һ.

ү, ү , , үүү (үү)- һ. ү һ, һ ү ү.

, ү . һ үөө . .

, ү , ү ү, ү өөөө, , һ ( ) , һ. һ, , - һ .

үү .

үү :

_______________________Һ______________________________________________

ү () _____________________________________________________________________________

һ, e-mail:___________________________________________________

: __________________________________________________________________________
, һ :
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

, :________________________________________________________________

2.

үү , , үөө.

) . ү . үөө үөө ү.

) үөө һ өөөө . өөөө ࠠ һ, ү һ. өөөөөө үөө , . Ү һ һ үөөөө үүү ().

: үөө ү һ , , үүү өө, ү .. ү ү ү һ үөө үүү . үөө һ ( ) һ, һ һ ү , үөө һ, һ ү, үү, өөөөөө .

Ү

Ү үү, ү һ ү һ ү үөө.


Ү!

) ?

1: үһөө - үөө Ү һ үөө ү . : 2 һ үөө үүү 2 , . ү үүү , . үөө һ ү өө . үөө ү үөө һ һ үү үөө . Ү һ һ үөөөө үүү ().

) һ үүү ү һ үүү һ . : , ү , . , - ? , - ? ..

3.

Һү ү, ү , һ , ү һ, үөө .

!

) һ ү ү , 3 һ 25 exexelen@gmail.com . Өө һ ү үөө ү. үүү ү .

) ү ( ). : үүү.

4.

, һ , ү һ .


ү , үүү һ .

) ү. һ ү ?

һ -үөө һ һ ү ү һ-үөө һ үү .

) . үөө үөө һ ( , ). һ ү. h үүү ү ү .

II

.

XXIV һ , : exexelen@gmail.com

1) ү үөө ү?

үөө

үөө

үөө

2) ү?

үөө

үөө

үөө

3) үөө ү ү ?

үөө

үөө

үөө

ҮҮ

1, 2, 3- һ һ һ үүү һ ү (30, 20 , 10 ү) ү үү . үөө һ ү үү ү.

ү .


ը

. . , ;

. . , . . . һ ; һ һ һ , , h үүү;

. һ

. үүү

250

()

. һ ү

ү һ , үү .

, , ү :exexelen@gmail.com


!

үөө һ үүү һ ү ү.

“ ” һ үөө 5 үһ , 29- ү . :

09.45 13.00 һ

15.00 17.00 -Ү үү (. үү , , )

10.03.2015