Этот сайт использует «cookies» и получает данные о вашем ip-адресе - узнать подробнее.
Если вы не согласны со сбором данных, немедленно покиньте сайт.

Б. Сарантуяа дуушан 3 шэнэ диск гаргаһанайнгаа удаа Казахстанда концерт үгэхэнь


Нэгэнтэ бэшэ Улаан-Үдэ хото ерэжэ концерт үгэһэн Монголой XX зуун жэлэй манлай дуушан Б. Сарантуяагай һонинуудтай танилсуулнабди.

Монгол улсын габьяата зүжэгшэн, XX зуун жэлэй манлай дуушан Батмүнхын Сарантуяа 2011 оной намар “Аргагүй монгол аялгуу”,  "Best of Saraa" гэһэн дискнуудые гаргаһанайнгаа удаа үнишье болонгүй, гэгээн дуранай "Валентинай үдэртэ" зорюулжа, "Хайрын бэлэг" гэһэн 9 дуутай 15-дахи цомогоо гаргаба.

 

Шэнэ дискынгээ презентаци үнгэргэһэнэй удаа хатагтай Сарантуяа Казахстан улсын Астана ниислэлдэ концерт харуулхаяа Монгол ороной элшэ Аюурзанаагай урилгаар ошожо, хари орондо ажаһуудаг нютагаархинаа баярлуулаад, тэндэһээнь Лондон ошохо түсэбтэй.

 

Сарантуяа дуушан “Хархорин” гэжэ дуугаа 20 жэлэй удаа шэнээр дуулаба гээд баһа мэдээсэе. Бэлигтэй дуушан "Аргагүй монгол аялгуу" гэһэн концерт бэлдэжэ байха үедөө 1992 ондо дуулаһан "Хархорин" гэжэ дуугаа шэнээр гүйсэдхэжэ, клип буулгаа. Монгол ороной бухы аймагуудаар энэ программатаяа ябаһанай удаа, 2011 оной 9 һарада Улаанбаатар дээрэ 2 үдэрэй туршада тоглоһон байна.    

 

"Хархорин" клип эндэ дараад харагты.  


Мүнөө Монголой NTV канал дээрэ “De Facto” гэдэг дамжуулгада сэтгүүлшэ Жаргалсайхантай болоһон ярилсаанһаань нэгэ хэдэн зүйлтэй та олон уншагшадаа танилсуулая: 

 

“Би Улаанбаатарта түрөөб. Дуу дууладаг болохоб гэһэн шиидэбэри 5 наһатайдаа “Орбита” телевизэрээр концерт хаража байха үедөө абаһан байнаб. Дарханда һургуулида һуража байха үедөө хоорто ябадаг байгааб, тиихэдээл түрүүшынхиеэ тайзан дээрэ гараа бэлэйб. Гансаараа тайзан дээрэ гаража дуулаһан түрүүшымни дуунууд – “Мы поедем в Артек”, “Журавлик”.   

 

Минии аба эжы хоёр Эрхүү хотодо оюутан байхадаа танилсаа. Эжымни яхад яһанай, хүүгэд байхадаа эжытэеэ монгол, ород хэлэ  холижо хөөрэлдэдэг байгаабди. Мүнөө минии эжы Монголой иргэн, монгол хэлэндээ маша бэрхэ болонхой.

 

Абамни минии дуушан болохо гэһэн хүсэлыемни дэмжээгүй юм, ондоо нэгэ мэргэжэлтэй болобол һайн байгаа гэдэг һэн. Шалгалта, хэшээлнүүдтэ бэлдэжэ байха үедөө дуу дуулажа сагаа һалгаана гэдэг байгаал даа. Тиигээд би 1987 ондо Хүдөө ажахын дээдэ һургуулиин оюутан болоһон байнаб. Тиигээд тэндэ һуража байха үедөө Соёлой дээдэ һургуулида шалгалта гарадаг байгааб, хоёр дахин орожо туршаад, гурбадахияа оюутан боложол абааб. Тэрэ үедэ ажамидаралай талаар ехэл хэсүү байгаа, бидэ һургуулиһаа сүлөө абаад тоглодог байгаабди. “Баян Уула” чуулгада түрүүн хүдэлөөб, “Хөх Тэнгэр” хамталигтай Хитад ороноор ябаабди. Удаань минии түрүүшын нүхэр дуушан Ганхуягтай, хүгжэм зохёогшо Пурэвдоржотой 1992 ондо Сингапурта 7-8 һарын туршада хүдэлөөбди. Тэндэ бии түрүүшынгөө “Зүүдний Говь” гэһэн цомогоо бэшээб, англи хэлэнэй һайн һургуули хээб. 200 гаран дуу англи хэлэн дээрэ дууладаг болоо бэлэйб. Тэрэл үеһөө хойшо намайе хүн таниха, мэдэхэ болоо. Тэндэл байхадаа, 1993 ондо “Азия Даусы” гэһэн олон улсын наадамай  Гран при абаха һуури табигдаа гэжэ бододогби. Тэрэ үедэ энэ тэмсээн Азиин бүхы дуушадые суглуулдаг байгаа, мүнгэн  шангынь 10 мянган доллар, тэрэ үедэ хамагай ехэ мүнгэ байгаа.

 

Би Ород гүрэндэ 2002 ондо Буряад ороной Сагаан һарын дуунай наадамда орооб, Улаан-Үдэдэ сольно концерт хэһэн байнаб, Якутск хотодо хоёр дахин ошожо тоглоһон байнабди. Үбэр-Монгол байн-байн ошожол байдагбди. Үбэр-Монголой Алашаа нютаг тухай гайхамшагтай дуун байдаг, нютагаа магтаһан энэ дууень һаяхан дуулаһан байнаб.  

 

Минии хамагай хайратай дуунуудай нэгэн “Зүүднии Говь”, би энэ дуунтаяа “Азия Даусыгай” урилдаанда түрүүлһэн байнаб, Шанхай хотын ехэ мүрысөөндэ мүнгэн медальда хүртөөб.

 

Харин минии эгээн дуратай, эгээл ехээр мүнгэ оруулжа гаргаһан цомог гэхэдэ – “Аргагүй амраг”.  30 мянган доллар мүнгэнэй гаргашатай энэ цомог Сингапурта гараа, хоёр дахин хэблээбди. Би энэ цомогтоо хамгийн хайртай, тэрэ үедэ ямар диск боложо байһыень ехээр ойлгоогүй байгааб. Нэгэтэ таксида һуугаад ябатараа, мотоциклдэ һууһан залуушуулай нээлгэтэй сонхоор дууемни шагнажа байхаень дуулахадаа, яһала хит боломоор дуунууд байна гэжэ бодоо бэлэйб.

 

Би хоёр хүүгэдтэйб, хүбүүмни 14 наһатай, басагамни 5-тай. Би монгол хүн, тэнгэридэ шүтэдэгби, Хүхэ Мүнхэ Тэнгэри намайе хододоо хаража байна гэжэ бододогби”.

 

Эндэ даража, “De Facto” дамжуулга харагты:

http://www.youtube.com/watch?v=6EpnsNFBQk0

11.03.2012 Автор: Жанна Дымчикова