Этот сайт использует «cookies» и получает данные о вашем ip-адресе - узнать подробнее.
Если вы не согласны со сбором данных, немедленно покиньте сайт.

ЭБТЭЙ ДYРБЭН


Улаан-Yдэ хотодо иимэ нэрэтэй хүүгэдэй болон эдиршүүлэй арадай аман зохёолой наадан мүрысөөнэй гуримаар табадугаар hарын 15-да үнгэргэгдэхэ гэжэ республика дотор бэлэдхэл боложо байна.

Энэ мүрысөөндэ түрэл нютагайнгаа арадай аман зохёолой баялиг дээрэ хүдэлжэ байдаг хүүгэдэй болон эдиршүүлэй бүлгэмүүд хабаадаха. Энэ наадан юундэ «Эбтэй дүрбэн» гэжэ нэрлэгдээ юм гэхэдэ, Буддын шажанай домогой удхаар эбтэй дүрбэн амитадай нэрэ дээрэ үндэhэлhэн байжа иигэжэ нэрлэгдээ юм байна. Эбтэй тэдэ амитадынь мэдээжэ бэлэй – заан, hармагшан, шандаган болон шубуун. Тэдэ нэгэ hаналтай, нэгэ бодолтой байhанhаа эдихэ хоолоо хамhажа олодог юм. Арадууд хоорондын найрамдал тэрээн мэтэ бэхи байhай гэhэн ойлгосые үндэhэн болгожо зохёогдоhон нааданууд болоно. Энэ ехэ наадануудые буряад Уласай соёлой яаман, Буряадай арадай уран бэлигэй түб hанаашалан байгуулаа. Арадайнгаа ажабайдал дээрэ үндэhэлhэн заншал гуримуудые ойлгожо, дуулажа, хэлэжэ, наадажа харуулха аргатай хүүгэд залуушуулые хүмүүжүүлхэ гэhэн гол зорилготой юм байна.

 

Энэ наадан-мүрысөөн П. Чайковскийн нэрэмжэтэ урлалай дунда мэргэжэлэй hургуулиин танхим соо майн 15-да 16 сагhаа эхилхэ.

 

 

21.04.2015