Этот сайт использует «cookies» и получает данные о вашем ip-адресе - узнать подробнее.
Если вы не согласны со сбором данных, немедленно покиньте сайт.

БYГЭДЭ БУРЯАДАЙ «АЛТАРГАНА-2016» НААДА YНГЭРГЭХЭ ГУРИМ, ДYРИМYYДТЭ ДУРАДХАЛНУУДАА ОРУУЛЫТ


Бүгэдэ Буряадай Уласхоорондын «Алтаргана-2016» гэhэн XII үндэhэн нааданда 2016 ондо хабаадагшадые Буряад Улас угтажа абаха.  

Юртэмсын бусайдаhан соогуур сахим харилсаатай таанараа (хүн хубяараа болон бүлэгөөрөө) Алтарганын нааданда ородог мүрысөөнүүд ямар байбал hайн hэм, тэдэниие яажа зүбөөр сэгнэжэ болохоб гэhэн дурадхалнуудаа оруулхыетнай уринабди.

Тиихэдээ бүхыдөө Алтарганын нааданай, тиихэдэ тэндэ ородог мүрысөөнүүдэй гурим, дүримүүдтэ дурадхалнуудаа оруулха бэзэт гэжэ найданабди.

 

Таанарай оруулhан дурадхалнуудые ontrcnt@mail.ru гэhэн сахим хаягаар хүлеэжэ абахабди. Юртэмсын бусайдаhан соо ородог, бусадай анхармаар буудалнууд соогоошье дурадхалнуудаа орхижо болохо.

 

Һонирхоhон асуудалнуудтаа харюунуудые, бусад мэдээсэлнүүдые  Буряад ороной арадай уран бүтээлэй түбэй арадай уран бүтээлэй таhагай мэргэжэлтэдhээ 45-53-25 дугаарай утаhаар абажа болохо. 

   

13.05.2015