Этот сайт использует «cookies» и получает данные о вашем ip-адресе - узнать подробнее.
Если вы не согласны со сбором данных немедленно покиньте сайт.

 • Гэртээ типографитай хүүгэдэй поэт

  Гэртээ типографитай хүүгэдэй поэт

  Мүнөө үедэ Буряадтамнай тиимэ олоншье хүнүүд уран бэлигээ хүүгэдтэ зорюулжа байдаггүй, тэдэнэй тоодо Эрдэни Дугаров.

  15 Февраля 2012 41630

 • Алтан һургаалнууд «ула» боложо хосороо гү?

  Алтан һургаалнууд «ула» боложо хосороо гү?

  Бүхы наһаяа багшын ажалда зорюулһан, Эсэгэ ороноо хамгаалгын дайнай ветеран Лодон Линховоевич Линховоинай номынь буряад арадайнгаа урда үндэр ехэ габьяаень мүнхэлжэ, түрэһөөр 110 жэлэйнь ойдо зорюулагдаһан хүшөө боложо тобойбо.

  3 Февраля 2012 33852

 • ДУУГАА, НҮХЭД, ДУУЛАЯ!

  ДУУГАА, НҮХЭД, ДУУЛАЯ!

  2012 оной зун Улаан-Баатар хотодо Монгол үндэһэтэнэй дуунай ехэ наадан үнгэрхэнь. Монголой дуушадһаа гадна, Үбэр-Монголой, Буряадай, Хальмагай, Тувагай бэлигтэн тэрээндэ хабаадаха гэжэ эмхидхэгшэдынь мэдүүлнэ. Энэ хадаа хоёр жэлэй урда тээ Монголой Үндэсний олониитын телевидениин, Үбэр-Монголой “Одон” болон Буряадай “Ариг Ус” телекомпанинуудай зохёон байгуулһан “Гурбан дабаан” фестивалиин үргэлжэлэл болоно.

  1 Февраля 2012 38140

 • Хужарлуулхал байха харагшадаа «Хуурайм наадан»

  Хужарлуулхал байха харагшадаа «Хуурайм наадан»

  Буряад орондо һүүлэй жэлнүүдтэ буряад арадай хүгжэмэй зэмсэгүүдтэ, арадай дуунай хүгжэлтэдэ гол анхарал хандуулагдажа, Сагаалганай үедэ «Хуурайм наадан» гэһэн хүгжэмэй һайндэр эмхидхэгдэдэг болонхой.

  26 Января 2012 43440

 • Николай Дамдиновай 80 жэлэй ойн баярые угтуулан

  Николай Дамдиновай 80 жэлэй ойн баярые угтуулан

  Арюун тоонто нютагаа, аажам дуугаар магтан зохёохы ажалай үндэр орьел өөдэ дабшан гараһан Буряадай арадай поэт, Максим Горькиин нэрэмжэтэ Гүрэнэй шангай лауреат Николай Дамдиновай түрэһөөр 80 жэлэйнь ойдо зорюулагдаһан хэмжээ ябуулганууд ниислэл хотодомнай, түрэһэн тоонто Хурамхаан нютагта эмхидхэгдэхэ байна.

  24 Января 2012 22940

 • «Зүүн буряадуудай зуун дуун» гэһэн шэнэ диск гараба

  «Зүүн буряадуудай зуун дуун» гэһэн шэнэ диск гараба

  «Шэрэм булад таха», «Уусын дуунууд», хашалган хамалганай үедэ хүдөө нуга нютагуудаар зэдэлдэг буряад арадай дуунууд «Зүүн буряадуудай зуун дуун» гэһэн шэнэ компакт-диск соо оруулагдаба

  21 Января 2012 43670

 • Буряад театрай үшөө нэгэ амжалта – «Элинсэгүүдэй шэдитэ орон»

  Буряад театрай үшөө нэгэ амжалта – «Элинсэгүүдэй шэдитэ орон»

  Эндэ элинсэг гарбалаймнай ажаһуужа байһан орон нютаг тухай хэлэгдэнэ бэшэ. Эхэ, эсэгэһээ захалаад, дээшээ, элинсэг гарбалнуудаймнай түрэлөө урилжа ошодог (ошоһон) орон дайда тухай хэлэгдэнэ гэжэ эхин дээрэнь ойлгохо ёһотойбди. Үнэн дээрээ тиимэ орон гэжэ байдаг юм гү? Хүн зон бултадаашье бэшэ һаа, тэдэнэй ехэнхинь бии гээд хэлэдэг, эдэ мүрнүүдые уншажа һууһан хүнүүд ямар бодолтой юм ааб? Теэд манай хэлэхэ гэһэн гол зүйлнэй энэ бэшэ.

  20 Января 2012 31643

 • БУРЯАД ТЕАТР 2012 ОНДО

  БУРЯАД ТЕАТР 2012 ОНДО

  Улаан-Үдэ хотын олон тоото театрнуулай нэгэн болохо, анхан тогтоһон үеһөө мүнөө хүрэтэр арад зондоо үнэн сэхээр алба хэжэ байдаг үндэһэн театрнай – Гүрэнэй Хоца Намсараевай нэрэмжэтэ академическэ театр мүнөө театрайнгаа 80-дахи хаһые нээгээд, амжалта түгэс ажаллажа байна. Театрай репертуарта зүжэгүүд олон, таанар олон харагшаднай энээниие һайн мэдэжэ байнат. Гаража ерэһэн 2012 оной туршада ямар шэнэ зүжэгүүд театрай тайзан дээрэ табигдахаар түсэбтэ ороод байнаб гэжэ мэдүүлэе.

  16 Января 2012 39770

 • АРТИСТЫН ОЙН БАЯРАЙ ҮДЭШЭ

  АРТИСТЫН ОЙН БАЯРАЙ ҮДЭШЭ

  Жэлэй дүүрэжэ байхын хирэдэ, онсолон хэлэбэл 2011 оной декабриин 23-нда, Россиин арадай артист Нина Токуренова олон удаан жэлнүүдэй туршада ажаллажа гараһан театрайнгаа тайзан дээрэ түрэһэн үдэрөө тэмдэглэбэ.  

  16 Января 2012 64220

 • БУДАМШУУ

  БУДАМШУУ

  Үндэһэн буряад драматургиин алтан жасада ороһон Цырен Шагжинай «Будамшуу» гэжэ зүжэг дахинаа табигдаба. Гүрэнэй Хоца Намсараевай нэрэмжэтэ Буряад драмын академическэ театр энэ зүжэгтэ эрьежэ хандахадаа, алишье үе сагта доторойнгоо шанарые алдаагүй, харагшын сэдьхэл эзэлхэ хүсэеэ буураагүй энэ зүжэг үшөөшье хэдэ дахин табигдаха байха гэһэн найдалаа мэдүүлнэ.

  16 Января 2012 67750

 • Болот Ширибазаровай «Волшебная страна предков» гэһэн шэнэ зүжэгтэ Буряад драмын театр урина

  Болот Ширибазаровай «Волшебная страна предков» гэһэн шэнэ зүжэгтэ Буряад драмын театр урина

  Алханын үльгэртэ орон тухай бэшэгдэһэн энэ зүжэг гансахан үхибүүдтэ зорюулагдаһан үльгэр бэшэ гээд, авторынь Б. Ширибазаров хөөрэнэ. Буряад драмын театрай тайзан дээрэ табигдажа байһан энэ зүжэгые харагшад өөһэдөө хаража сэгнэнэ бэзэ гэжэ найданабди. Зүжэгэй найруулагша Баярма Жалцанова.

  29 Декабря 2011 38400

 • “Лодон багшын дэбтэрһээ” гэһэн шэнэ ном хэблэлһээ гараба

  “Лодон багшын дэбтэрһээ” гэһэн шэнэ ном хэблэлһээ гараба

  Буряад-Монгол АССР-эй габьяата багша Лодон Линховоиной 110 жэлэй ойн баярта зорюулжа «Буряад-монгол ном» хэблэл “Лодон багшын дэбтэрһээ” гэһэн нэрэтэй шэнэ ном буряадаар, ородоор хэблэбэ. Энэ ном соо хизаар ороноо шудалааша, урданай буряадай ажабайдалые шэнжэлэгшэ, багша Лодон Линховоиной зохёолнууд оронхой. Тэдээн соонь буряад арадай үзэл һургаал, ёһо заншал, ажал хүдэлмэри, һуудал байдалайнь өөрсэ шэнжэнүүд тобойсо зураглагдана.

  25 Декабря 2011 33230

 • МҮНӨӨДЭР ЗУЛА ХУРАЛ ЭХИЛБЭ

  19 Декабря 2011 24160

 • “Будамшуу” зүжэг мүнөөдэр Буряад драмын театрай тайзан дээрэ табигдахань

  “Будамшуу” зүжэг мүнөөдэр Буряад драмын театрай тайзан дээрэ табигдахань

  Ц. Шагжинай суута “Будамшуу” зүжэг бэшэгдэһэнэй хойшо Х. Намсараевай нэрэмжэтэ Буряад драмын театрта гурбадахияа табигдажа байна.

  6 Декабря 2011 23240

 • Буряад драмын театрай толлолгын баяр наадан 12 һарын 1-нэй, 2-ой, 3-най үдэрнүүдтэ

  Буряад драмын театрай толлолгын баяр наадан 12 һарын 1-нэй, 2-ой, 3-най үдэрнүүдтэ

  Шэнээр заһабарилгада ороһон сагһа хойшо үнинэй хүлеэгдэһэн Буряад драмын театрай байшангай үргэн харагшадтаа үүдэеэ нээхэ сагынь одоолшье ойротобо хэбэртэй.

  21 Ноября 2011 16750

 • Элитэ уран зохёолшо Дашарабдан Батожабайн түрэһөөр 90 жэлэй ойдо зорюулагдаһан “Үндэр солынь үргэе!” гэһэн нэрэтэй концерт Улаан-Үдэдэ үнгэрбэ

  Элитэ уран зохёолшо Дашарабдан Батожабайн түрэһөөр 90 жэлэй ойдо зорюулагдаһан “Үндэр солынь үргэе!” гэһэн нэрэтэй концерт Улаан-Үдэдэ үнгэрбэ

  90 жэлэй саана Агын дайдын зүүн хойгуур, налгайхан ташаланда түбхинэһэн Догой нютагта Абармидай Гомбынхи хүбүүтэй болобо...

  19 Ноября 2011 18890

 • Объявляется Республиканский конкурс «Книга года - 2011»

  15 Ноября 2011 28790

 • Культура Бурятии поразила туроператоров.

  Культура Бурятии поразила туроператоров.

  7 сентября министр культуры Бурятии Тимур Цыбиков представил ведомственную программу «Бурятия – пространство впечатлений» на Байкальском международном туристическом форуме.

  3 Ноября 2011 32130

 • Завершилась выставка «Многоликая реальность русской живописи»

  Завершилась выставка «Многоликая реальность русской живописи»

  31 октября завершила работу «Многоликая реальность русской живописи» из Томского областного художественного музея в рамках музейного проекта «Чайный путь. Гостеприимная Бурятия».

  3 Ноября 2011 26960

 • В Дни эвенкийской культуры «Бакалдын» в Улан-Удэ пройдет презентация уникальной породы эвенкийской лайки

  В Дни эвенкийской культуры «Бакалдын» в Улан-Удэ пройдет презентация уникальной породы эвенкийской лайки

  На Дни эвенкийской культуры, которые пройдут с 24 по 28 октября, в Бурятию съезжаются гости из Якутии, Забайкальского края, Иркутской области и Красноярского края. Организаторы позаботились о том, чтобы охватить как можно больше людей; пройдут мероприятия, как для детей, так и для взрослых.

  25 Октября 2011 81411


Новости 741 - 760 из 760
Начало | Пред. | 34 35 36 37 38 | След. | Конец Все