«Буряад уласта буряад хэлэ сахин хүгжөөлгэ» гэһэн программа бэелүүлгын хэмжээндэ Буряад Уласай болбосоролой яаман «Мир-Бурятия» теле-субагтай хамта «Союзмультфильм» киностудиин мульфильмнүүүдые оршуулха, абяа найруулха талаар ажал түсэл бэелүүлнэ.
Показать еще