Ая-Ганга Улзытуевагай найруулһан “Калачакра” бүтээлынь заншалта болоһон бага хэмжээнэй киногой урилдаанда эрхимлэбэ.
"Алтаргана" нааданай хэмжээндэ Россиин арадуудай соёлой уг залгамжалгын жэлдэ дашарамдуулан, "Амар сайн" театрай зохёохы бүлгэмэй ажаябуулгаар, Агын тойрогой захиргаанай мүнгэн туһаламжаар түрүүшын "дууша" ном хэблэгдэбэ.
Холын хүдөө нютагуудай арадай театрнуудай зүжэгшэд эдэ үдэрнүүдтэ Буряад драмын театрай тайзанай эзэд болонхой
Гушан гурбан гулбай ехэ Яруунын Үльдэргэ һайхан нютагта түрэһэн Россиин габьяата артист Дамбадугар Бочиктоев эдэ үдэрнүүдтэ ойн баяраа угтажа байна.
Россиин габьяата зүжэгшэд - Д-Д. Бочигтоев, Чингис Гуруев, Лидия Галсанова, Буряад драмтеатрай залуу зүжэгшэн Чимит Дондоков, Ородой Холбоото Уласай габьяата багша Ц. Ж. Нимаева, социолоогиин эрдэмэй кандидат Сэсэгма Бочигтоева
Показать еще