Юрэнхылэгшын грантын ашаар бэелүүлэгдэхэ «Хии морин» гэһэн түбэй зохёоһон «Юһэн эрдэни» гэжэ нэрэтэй түсэл тухай уншагшадта дуулгаха хүсэлэнтэй байнабди
Россин арадай зужэгшэд Лариса Егорова ба Михаил Елбонов гэгшэд «Толи» дамжуулгада ерэжэ, буряад театр байгуулагшад тухай дурсан хөөрэлдэбэ.
Бүмбэрсэг дэлхэйдэ ори ганса буряад хэлээрээ зүжэгүүдые табидаг Х. Намсараевай нэрэмжэтэ Буряадай гүрэнэй академическэ драмын театрай мүнөөдэрэй шэнэ найруулганууд тухай элдэб шүүмжэлэл ябадаг.
Үндэр заяатай зүжэгшэн, Хори нютагаархидай бахархал Чимит Ринчиновэй алдар соло мүнхэрүүлжэ, түрэл тоонто Булам тосхондонь дурасхаалай музей нээгдэнхэй.
Сагаалганай үедэ буряад зон бэе бэедээ сэдьхэлэй һайхан үгэнүүдые зорюулжа, бүхы зондо баяр, жаргал хүсэжэ, удха түгэлдэр үреэлнүүдые хэлэдэг гээшэ. Танай анхаралда хүүгэдтэ сээжэлдүүлхээр хэдэн үреэлнүүдые дурадханабди.
БуряадФМ радиогой «Буряадай соло. Аша үрэтэй ажал бүтээһэн габьяатай хүн» дамжуулгада Ородой Холбоото Уласай арадай артист Майдари Хайдапович Жапхандаев тухай хөөрэлдөө эмхигдэбэ.
Показать еще