Презентация книги «Сансарын хүрдын эрьеэн соо» прошла в Национальной библиотеке Бурятии

Презентация книги «Сансарын хyрдын эрьеэн соо» Доржимы Бодиевой прошла в Национальной библиотеке Республики Бурятия 14 мая 2021 г.
Пресс-служба НБ РБ
149

Доржима Жанчипдоржиевна Бодиева – автор книги, учитель средней школы с. Чесан Кижингинского района. В этой книге автор пишет об истории родного края, об известных ламах-земляках, о популярных понятиях буддизма для широкого круга читателей.

В мероприятии приняли участие глава Кижингинского района Лхасаранов Г.З., заместитель главы Эрдынеева И.И., глава Чесанского сомона Галданова Ч-Д. Б., коллеги, родные и друзья автора книги.

Д.Ж. Бодиева удостоилась высокой награды – медалью "За значительный вклад в развитие образования" Министерства образования и науки Республики Бурятия. 

 Майн 14-ндэ Хэжэнгын аймагай Чисаанын дунда hургуулида зааhан багша  Доржима Жанчипдоржиевна Бодиевагай "САНСАРЫН ХYРДЫН ЭРЬЕЭН СОО" гэhэн номтойнь танилсалга Буряад Уласай үндэhэтэнэй номой санда уүнгэрбэ.  Энэ ном соогоо автор  нютагайнгаа зоной ажабайдал, буддын шажанда хабаатай асуудалнууд, мүн тиихэдэ мэдээжэ нютагайнгаа ламанар тухай, нүгэл ба буянай саашанхи үүргэ  тухай дэлгэрэнгыгээр хизаар ороноо hонирходог зондо, тиихэдэ юрэ үргэн уншагшадта дурадхаба. Тус хэмжээ ябуулгада аймагай засаг дарга Лхасаранов Г.З., мүн тиихэдэ Бадмаев Б.Б., Эрдынеева И.И., Башенхаева В.Н., Чисаанын hомоной толгойлогшо Галданов Ч-Д. Б.болон бусад хабаадалсаа. Автор үнэн зурхэнhөө номдонь туhа хүргэhэн нютагайнгаа зондо баяр талархалаа мэдүүлжэ байна.                          

Номой автор Доржима Жанчипдоржиевна "За значительный вклад в развитие образования" гэhэн медаляар Буряад Уласай болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаманhаа шагналда хүртөө. Мүн энэл хайра шагналда - медальда энэл hургуулиин багша  Дамба Дашинимаевич Дарибазаров хүртэбэ.      

Читайте также