Светлой памяти Цыдыповой Пагмы Жигжитовны

Министерство культуры Бурятии и театр Бурятской драмы выражают соболезнования родным и близким Сергея Бальжанова
147

На 95-м году жизни скончалась Цыдыпова Пагма Жигжитовна, мама ветерана Буряад театра Сергея Бальжанова.

Министерство культуры Бурятии и театр Бурятской драмы выражают соболезнования родным и близким Сергея Бальжанова.

«Хүндэтэ нютагаархин, манай хайрата эжымнай июлиин гурбанда 95 наhандаа буянгаараа бурхандаа ябаба гэжэ гашуудалтай мэдээсэл Бальжановтанай бүлэ дуулганабди.

Манай мамахан Цыдыпова Пагма Жигжитовна - Эхэ-Герой, Ажалай ветеран, өөрынгөө зохеёhон «Эхын нангин ном» (2002 он), «Улаан нараяа угтанаб» (2020 он) гэhэн шүлэгүүдэй согсолборинуудай автор. Мүнөө дээрээ эжымнай 20 гаран аша, зээнэртэй, 30 гаран гуша, зээнсэртэй байгаа.

Эжыхэмнай гушан гурбан нууртай гулбай Ехэ Яруунын аймагай Соолгото нютагта шарайд угай Шоохоной Жэгжэдэй Сэдэб Надмид хоёрой гэр бүлэдэ түрэhэн намтартай.

Һүбэлгэн ухаатай, hайн зантай, урид hанаатай, нэтэрүү абаритай манай Эжы хара багаhаа хойшо эхэ эсэгэдээ туhалдаг байhан тухайнь нютагай зон мэдэхэ. Бага наhанhаа эхилжэ, дуу дуулаха, зураг зураха, хатарха, зохёол бэшэхэ, уран гоёор шүлэг уншаха абъяастай байhан юм.

Тиигээд наhаа хүсэхэдөө, улаалзай хүбдүүд угай манай эсэгэ Бальжанов Дондок-Доржо Андановичтай хуби заяагаа холбоhон юм.

Эльгэ нимгэхэн хайрата мамахамнай, эжыхэмнай хэтын хэтэдэ, үри хүүгэдэйнгээ, аша, зээ, гуша, зээнсэрнүүдэйнгээ ухаан бодол, зүрхэ сэдьхэлдэмнай мүнхэрөө.

Маманаймнай халуун сайе, орооhотой шүлыень амта үзөөгүуй зон үгы ёhотой даа. Бухы Яруунын олон тоото түрэл гаралынь, нүхэдынь, нютагаархидынь уйдхар гашуудалаа мэдүүлнэ.

Ум маани бадмай хум».

Читайте также