​Театрай шүүмжэлэгшэ Нияз Игламов - Буряад драмын театрта

«Алтан баг» шангай зүблэлэй гэшүүн, Г. Камалай нэрэмжэтэ Татарстанай гүрэнэй Академическэ театрай уран зохёолой-драматическа таһагай хүтэлбэрилэгшэ Нияз Игламов Буряад Уласта январиин 22-25-най үдэрнүүдтэ айлшалха.
187

«Науруз» гэһэн түүрэг театрнуудай уласхоорондын фестивалиин программна захирал Нияз Игламов манай уластай болон Буряад драмын театрай һайн танил. Тэрэ хадаа Улаан-Үдэдэ 2016 ондо үнгэргэгдэһэн «Алтан Сэргэ» гэһэн үндэһэн театрнуудай уласхоорондын фестивальда жюриин гэшүүн болоһон гээд һануулнабди.

Казаньһаа ерэһэн театрай шүүмжэлэгшэ Буряад уласта 2019 ондо табигдаһан Сойжин Жамбаловагай «Ботогон» болон Артём Устиновай Аламжи» гэһэн зүжэгүүдтэй танилсаха. Үншэн сагаан ботогон тухай зүжэг Буряадай харагшад 2019 оной март һарада хараһан байна. Харин Аламжа Мэргэн Агуй Гоохон тухай зүжэг үнгэрһэн жэлэй ноябрь һарада табигдаа юм. Удаань Нияз Игламов эдэ зүжэгүүдтэ сэгнэлтэ үгэхэ.

Тиихэдэ мэдээжэ шүүмжэлэгшэ «Актёр 21 века: теория и практика», «Современный национальный театр России: перспективы и тупики» гэһэн лекцинүүдые үнгэргэхэ.

Читайте также